kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1989 840 1988 2577 17/04/1989
 
NÜFUSU YÜZBİNİ AŞAN ŞEHİRLERDE YAPILACAK KAMULAŞTIRMALARDA KIYMET TAK-
DİR KOMİSYONUNA BAYINDIRILIK BAKANLIĞI KURULUŞUNA DAHİL TEKNİK ELEMAN
YERİNE ZİRAAT MÜHENDİSİNİN KATILMASININ İŞLEMİ SAKATLAMAYACAĞI HK.<
Dava, taşınmazın imar planı gereği kamulaştırılmasına ilişkin davalı
idare işleminin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesince, imar pla
nı uyarınca yapılan kamulaştırmada mevzuata aykırılık bulunmadığı, kıy
met takdir komisyonuna katılan üyenin Bayındırlık Bakanlığı Kuruluşuna
dahil teknik eleman olması gerekirken, ziraat mühendisi olmasının kamu
laştırmanın esasını etkilemiyecek tali bir husus olması nedeniyle daya
nağı bulunmayan davanın reddine karar verilmiş ve bu karar davacı tara
fından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukdarıda özetle-
nen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında
sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi ye
rinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.
KARŞI OY:
2942 sayılı Yasanın 10.maddesinde "Belediye sınırları içindeki nüfusu
son nüfus sayımına göre yüzbini geçen şehirler için aynı sınırlar içe-
risinde yapılacak kamulaştırmalarda kıymet takdiri komisyonu, seçilen
ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni yerine il veya ilçe idare kuru
lunca Bayındırlık Bakanlığı kuruluşuna dahil teknik elemanlar arasın-
dan seçilecek bir üyenin katılmasıyla oluşur." hükmü yer almıştır.
Olayda ise kıymet takdiri komisyonunun açıklanan yasa hükmüne aykırı
oluştuğu dosyada mevcut komisyon kararının incelenmesinden anlaşıldı-
ğından, dava konusu kamulaştırma işleminde yasaya uyarlık görülmemiş-
tir.
Açıklanan nedenle temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması,
uyuşmazlığın hukuki niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve bel-
geler dava hakkında karar vermeye yeterli olduğundan 2577 sayılı Yasa-
nın 49.maddesinin 2.fıkrası uyarınca işin esasına geçilerek dava konu-
su kamulaştırma işleminin iptali gerektiği oyu ile karara karşıyım.
BŞ/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA