kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 4462 1992 4565 25/10/1993
 
RUHSATSIZ OLMASI NEDENİYLE YIKTIRILMASINA KARAR VERİLMESİ KARŞIN BELE-
DİYECE YIKTIRILMAYAN VE İSKAN EDİLMESİNE GÖZ YUMULAN BİNANIN KENDİLİ-
ĞİNDEN YIKILMASI SONUCU ÖLENLERİN YAKINI OLAN DAVACIYA MANEVİ TAZMİNAT
VERİLMESİNDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, taşınmaz üzerine ruhsatsız olarak inşaa edilen yapının yıktırıl-
ması yolunda belediye encümenince karar alınmasına rağmen yapının yık-
tırılmaması ve iskan edilmesine göz yumulması sonucu 3.1.1983 gününde
binanın kendiliğinden yıkılması nedeniyle binada ikamet eden yakınları
nın ölümünden dolayı duyulan acı ve eleme karşılık toplam 5.500.000.-
TL manevi tazminat ödenmesi istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; Ana
yasanın 125.maddesinin son fıkrasında "İdare kendi eylem ve işlemlerin
den doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmüne yer verildiği,olay tari
hinde yürürlükte bulunan 6785 sayılı yasa ile belediyelere ruhsatsız
yapılan inşaatların durdurulması ve yasal süresinde ruhsata bağlanmama
sı halinde yıktırılması yolunda görevler verildiği, sözü edilen Bod-
rum+Zemin+6 normal katlı ruhsatsız yapının belerdiye elemanlarınca
25.10.1980 ve 22.4.1981 günlerinde tesbit edilerek mühürlendiği,
28.4.1981 günlü, 920 sayılı belediye encümeni kararıyla yıktırılması
yolunda işlem tesis edildiği ancak, bina yıkılmadığı gibi belediyece
şehir suyu, Türkiye Elektrik Kurumunca elektrik verilerek iskan edilme
sine göz yumulduğu, bu durumda, davalı Belediye Başkanlığının Yasala-
rın belediyeye verdiği görev ve sorumlulukları zamanında yerine getir-
meyerek hizmet kusuru işlediğinin açık olduğu ve kaçak yapının çökmesi
sonucu yakınlarının ölümü nedeniyle davacıların duyduğu acı ve eleme
karşılık manevi tazminat ödenmesinin yerinde olduğu gerekçesiyle
5.500.000.-TL manevi tazminat isteminin kabulüne karar verilmiş, bu ka
rar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Manevi tazminat istemiyle açılan davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle
kabulü yolundaki temyize konu Diyarbakır idare Mahkemesinin 18.2.1992
günlü, 1992/89 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbiri
si bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme ka
rarının onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:89)
ŞT/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA