kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 1630 1982 4158 09/10/1984
 
1- GECE YOL EMNİYET KONTROL DEVRİYESİ GÖREVİNİ YÜRÜTMEK ÜZERE BİNDİĞİ
ARAÇTA PATLAYAN LASTİĞİN TAMİRİ SIRASINDA BAŞKA BİR ARACIN KENDİSİNE
ÇARPMASI SONUCU ÖLEN JANDARMA ERİNİN YAKINLARINA, ÖLÜM OLAYININ GÖREV
SIRASINDA MEYDANA GELDİĞİNİN KABULÜ VE 2330 SAYILI YASAYA GÖRE NAKDİ
TAZMİNAT ÖDENMESİ GEREKTİĞİ;
2- ANCAK ÖDENECEK NAKDİ TAZMİNATIN HESABINDA, ÖLÜM OLAYINA YOL AÇAN
TRAFİK KAZASI NEDENİYLE ADLİ YARGI MERCİİNDE HÜKÜM ALTINA ALINIP, İDA-
RECE ÖDENMİŞ OLAN TAZMİNATIN DA 2330 SAYILI YASADA YER ALAN HÜKÜM GE-
REĞİ DİKKATE ALINMASININ ZORUNLU OLDUĞU HK.<
Dava; jandarma bölüğünde jandarma eri olarak askerlik görevini yapan
davacıların murisinin gece yol emniyet kontrol devriyesi görevini ifa
için bindiği aracın patlıyan lastiğinin tamiri sırasında bir başka ara
cın kendisine çarpması sonucu ölümü nedeniyle 2330 sayılı yasa uyarın-
ca nakdi tazminat talep eden davacıların bu taleplerinin reddine iliş-
kin Nakdi Tazminat Komisyonu kararının iptali istemiyle açılmıştır.
6.11.1980 günlü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 2330 sayı
lı yasanın 1.maddesinde "Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi ko
rumak, kaçakcılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevle
rinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet
nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hasta-
lık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde ödenecek nakdi tazmi-
nat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde
ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir." hük-
mü yer almakta ve bu yasanın kapsamını belirleyen 2.maddesinde de, iç
güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki
konularında görevlendirilen Jandarma Genel Komutanlığı personelinin de
bu yasadan yararlanacağı hükme bağlanmaktadır.
Anılan yasanın 10.maddesi uyarınca çıkarılan ve 20.5.1981 günlü Resmi
Gazetede yayınlanan yönetmelikte de, güven ve asayişi korumak, kaçakçı
lığın men, takip ve tahkiki ile ilgili olaya müdahale sırasında fiilen
görev yaparken bu görevleri nedeniyle yaralanma, sakatlanma, ölüm ha-
linde nakdi tazminat ödeneceği açıklanmış bulunmaktadır.
Motorlu araçla gece yol emniyet, kontrol devriyesi olarak yürütülen
görevin, barışta, güven ve asayişin sağlanması ile ilgili olduğu husu-
su kuşkusuzdur.
Diğer taraftan; görev verilen bir emrin veya yapılması gereken bir
işin tamamlanmasına kadar geçen bütün aşamaları kapsayan bir kavram-
dır. Ayrıca, anılan yönetmelikte sözü edilen "olaya müdahale sırasında
fiilen görev yapan" koşulunu; görevi planlamak, gerekli araç, gereç ve
elemanı sağlamak suretiyle koordine etmek, uzaktan yönetmek dışında
kalan ve o görevin eylemli bir şekilde ve bizzat ifa edilmesi olarak
anlaşılması gerekmektedir.
Bu durumda yol emniyet kontrol devriyesi şeklindeki görev başlayıp an-
cak henüz sona ermeden görevde kullanılan araçta oluşan bir arızanın
giderilmesi çalışması esnasında davacılar murisine başka bir aracın
çarpmasıyla meydana gelen ölüm olayının, görevin fiilen ve bizzat ifa-
sı sırasında ortaya çıktığını kabul etmek, yasanın amacına uygun düşe-
cektir.
Belirtilen bu durum karşısında davacıların 2330 sayılı yasaya göre nak
di tazminat verilmesi yolundaki istemlerinin reddedilmesinde isabet
bulunmamaktadır.
Öte yandan 2330 sayılı Yasanın 6.maddesi 2.fıkrasında aynen "Yargı mer
cilerince maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak kurumların ödemek-
le yükümlü tutulacakları tazminatın hesabında bu kanun hükümlerine gö-
re ödenen nakdi tazminat ile bağlanmış bulunan aylıklar gözönünde tutu
lur" hükmü getirilmiş bulunmaktadır. Bu hüküm karşısında idarece nakdi
tazminat ödenmesinden önce, yargı mercilerince verilen kararlar uyarın
ca idarenin ödemek zorunda bulunduğu miktarların da nakdi tazminatın
hesabında gözönünde tutulması gerekeceği tabidir. Bu itibarla davacıla
rın, murislerinin bir trafik kazası sonucu ölümü nedeniyle bu kazanın
gelmesindeki sorumluluk oranlarına göre adli yargı mercilerinde hüküm
altına aldıkları ve idarece ödenmiş bulunan tazminat miktarlarınında
nakdi tazminatın hesabında dikkate alınması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle mevzuata aykırı bulunan dava konusu komisyon kara
rının iptaline karar verildi.BŞ/MÜ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA