kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1992 1825 1991 2621 21/05/1992
 
İNŞAAT VE ONARMA İŞLELRİNDE GEÇİCİ VE KESİN KABUL USULÜNE TABİ OLAN
HALLERDE, İŞİN BİTİM TARİHİNİN İNŞAAT İLE İLGİLİ GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI
NIN ONAYLANDIĞI TARİH OLACAĞI VE BİTİM TARİHİNDEN SONRA YAPILAN GİDER-
LERİN KAR-ZARAR TESPİTİNDE GÖZÖNÜNE ALINMASININ 193 SAYILI GELİR VERGİ
Sİ KANUNUNUN 44.MADDESİ GEREĞİ OLDUĞU HK.<
Uyuşmazlık; İnşaat müteahhitliği yapan davacının istihkaklarından ke-
sinti yoluyla ödenen vergilerin, beyanına göre ödenmesi gereken vergi-
den fazla olduğu nedeniyle yapılan iade işleminin doğru olup olmadığı-
nın tesbiti için 1987 takvim yılına ilişkin işlemlerinin incelenmesi
sonucu düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak adına salınan gelir
vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasına karşı açılan davayı; uyuşmazlı
Ğın, işin bitiminden sonra alınan faturanın gider olarak yazılmasının
mümkün olup olamıyacağına ilişkin olduğu, 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-
nununun 44.maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin ka-
bul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tu-
tanağın düzenlendiği tarihin diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı
veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edildiği, bi
tim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderlerin ve
her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılatın, bu giderlerin yapıl
dığı veya hasılatın elde edildiği yılın kar veya zararının tesbitinde
dikkate alınacağının hükme bağlandığı, olayda yükümlünün yapımını üst-
lendiği yıllara yaygın inşaat işinden dolayı kesinti yolu ile ödenen
vergilerin, beyanına göre ödenmesi gereken vergiden fazla olduğu ve Ge
lir Vergisi Kanununun 121.maddesi gereğince iadesi ile ilgili istemin
doğru olup olmadığının tesebiti bakımından yapılan incelemede, inşaa-
tın 3.12.1987 tarihinde bitmiş olmasına rağmen 16.12.1987 tarihli
2.100.000 liralık kum-çakıl alışına ilişkin faturanın gider olarak ya-
zıldığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231/5.maddesine göre fatura-
nın malın teslimi veya hizmetini yapıldığı tarihten itibaren on gün
içerisinde düzenleneceği, bu süre içinde düzenlenmeyen faturaların hiç
düzenlenmemiş sayılacağının hükme bağlandığı, bu nedenle işin bitim ta
rihine göre on günlük süre geçtikten sonra 16.12.1987 tarihinde düzen-
lenmiş bulunan faturanın gider olarak kaydının yasaya aykırı olduğu,
fatura bedelinin dönem matrahına ilave edilmesi gerekeceğinin tesbiti
üzerine bulunan fark matrah üzerinden cezalı tarhiyatın yapıldığının
anlaşıldığı, Davacının yapımını üstlendiği inşaat ile ilgili geçici ka
bul tutanağı 3.12.1987 tarihinde düzenlenmişse de geçici kabulün 5.1.
1989 tarihinde onandığı, bitim tarihinden sonra yapılan giderlerin kar
zarar tesbitinde dikkate alınmasının yukarıda sözü edilen madde hükmü
gereği olduğu, öte yandan bu giderlerin yapılmadığına dair bir tesbi-
tin olmaması karşısında işle ilgisi açık olan faturanın sahteliği de
iddia edilmediğine göre bedelinin gider olarak yazılmasında herhangi
bir isabetsizlik bulunmadığı, gerekçesiyle kabul ederek tarhiyatı ter-
kin eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden oluşmaktadır.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesinin 17.5.1991 gün ve 1991/227 sayılı kararı, aynı gerekçe
ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz istemine iliş-
kin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını
sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve kararın
onanmasına karar verildi. (DAN-DER, SAYI:86) BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA