kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1999 4046 1998 3149 16/09/1999
 
İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİNİN 7.06 MADDESİ UYARINCA PARSEL DERİNLİĞİNİN
7 METREDEN AZ OLMASI NEDENİYLE PARSEL DERİNLİĞİNCE İNŞAAT İZNİ VERİL-
MESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1998/129 sayılı kararının usul ve
yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dava, davacının parseline bitişik ... pafta, ... ada, ... sayı-
lı parsel için verilen inşaat ruhsatının iptali istemiyle açılmış, İ-
dare Mahkemesince; mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi
sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte de-
ğerlendirilmesinden, 3194 sayılı Yasanın amacının yapılaşmaların plan,
fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünün sağlanması olduğu,
dava konusu yapılaşma ile bu amacın aşıldığı, mevcut sağlıklı yapılaş-
mayı ve insanların sağlığını bozacak biçimde inşaat ruhsatı verilme-
sinde kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiy-
le dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare
tarafından temyiz edilmiştir.
İstanbul İmar Yönetmeliğinin 7.06.maddesinde, bitişik ve blok
nizama tabi parsellerde bina derinliğinin hesaplanma şekli belirtilmiş
ve bu formüle göre bulunacak bina derinliğinin 9 metreden az kalması
halinde, arka bahçe herhangi bir noktada l metreden az kalmamak şartı
ile bina derinliğinin 9 metreye kadar arttırılacağı, mevcut arka bahçe
teşekkülü varsa mevcut teşekküle uyulacağı, parsel derinliği 7 metre
ve daha az olan parsellerde parsel derinliğince bina izni verileceği
hükme bağlanmıştır.
Yönetmelik maddesinin yorumlanmasından, bina derinliğinin 9
metreye kadar artırılabileceği, oluşmuş bir bahçe mesafesi var ise bu-
na uyulacağı, ancak bina derinliğinin 7 metreden az olması halinde o-
luşmuş duruma bakılmaksızın bina derinliğince yapılaşma izni verilece-
ği anlaşılmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden ... günlü ıslah imar planına
göre bitişik nizam ... metre yükseklikte bina yapılabilecek yerde ka-
lan taşınmazın parsel derinliğinin 7 metreden az olması nedeniyle yu-
karıda anılan yönetmelik hükmü uyarınca parsel derinliğince bina izni
verildiği anlaşılmıştır.
Bu durumda uyuşmazlığa konu inşaat ruhsatında hukuka aykırılık
olmadığından dava konusu işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında i-
sabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyize konu ... İdare Mahkemesinin ...
günlü, 1998/129 sayılı kararının BOZULMASINA, karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:103)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA