kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 3006 1982 3240 12/11/1984
 
İMAR PLANINDA YER ALAN "SANAYİ KULLANIŞLARINA İLAVE VE YENİLEME YAPILA
MAZ" ŞEKLİNDEKİ NOTUN ŞEHİRCİLİK, KAMU YARARI VE PLANLAMAYA AYKIRI OL
MADIĞI HK. <
Dava, ... sayılı parseli de içeren 16.12.1981 onay günlü imar planında
yer alan "Sanayim kullanışlarına ilave ve yenileme yapılamaz" şeklinde
ki plan notunun davanın özeti Bölümünde belirtilen nedenlerle iptali
istemiyle açılmıştır.
İmar planları ülke, bölge ve kent verilerine göre, konut çalışma ve
ulaşım gibi kentsel işlevler ile sosyal ve kültürel gereksinimleri var
olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi biçimde yerine ge
irmek ve belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıy-
la kadastral harita ve kentin gelişmesi de gözönünde tutularak hazırla
nır ve koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve zamanda Yasalarda öngörü-
len yöntemlere uygun olarak değiştirilebilir.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu taşınmazın bulunduğu yöre ile il
gili imar planının yerleşmenin ve beldenin gelişme durumunun dikkate
alınarak hazırlandığı, ana plan kararının 20 yıllık bir dönem içinde
sanayi kullanımlarının turistik tesislere dönüşmesi olduğu ve mevcut
olduğu için planda korunmuş olan sanayi alanının aslında planın bütün-
lüğünü bozucu nitelik taşıdığı anlaşıldığından, imar planında yer alan
Sanayi kullanışlarına ilave ve yenileme yapılamaz" şeklindeki plan no-
tunda planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararına aykırı-
lık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle dayanağı bulunmayan davanın reddine karar veril-
di.
RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA