kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1997 133 1997 142 22/10/1997
 
ÖZEL BÜTÇEYE SAHİP İDARELERDEN OLAN İL ÖZEL İDARESİNİN 4353 SAYILI
KANUNUN 31.MADDESİ KAPSAMINDA OLMADIĞI NEDENİYLE İSTEMİN İNCELENMEK-
SİZİN REDDİ HK.<
4353 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde, genel bütçeye dahil
Devlet daireleriyle diğer daire, müessese ve teşekkülleri veya hakiki
ve hükmi şahıslar arasında çıkan uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümün-
de Danıştay'ın uygun görüşünün alınması öngörülmektedir.
Dosyanın incelenmesinden; özel bütçeye sahip idarelerden olan
İl Özel İdaresi ile tüzel kişiliğe sahip şirket arasındaki sözleşme
gereğince yapılmakta olan baraj inşaatı işinde kanuni keşif artışı dı-
şında yapılan işlere ilişkin harcamaların yükleniciye ödenebilmesi i-
çin,4353 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca olumlu görüş verilme-
si istenilmekte ise de; yukarıda sözü edilen madde hükmü karşısında,
özel bütçeye sahip il özel idareleri hakkında bu maddenin uygulanması
olası değildir.
Açıklanan nedenlerle, 4353 sayılı Kanunun 31 inci maddesi kap-
samında olmadığı anlaşılan başvuru hakkında görüş bildirilmesine ola-
nak bulunmadığından istemin incelenmeksizin reddine, dosyanın Danıştay
Başkanlığına sunulmasına karar verildi. (MT/NÇ)
(DAN-DER; SAYI:95)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA