kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1996 2658 1994 3862 27/06/1996
 
DAVACININ SAĞLIK KURULU ÜYELİĞİNE SON VERİLMESİNDE YATAKLI TEDAVİ KU-
RUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİNİN 22/3.MADDESİNE UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Davacı, İç Hastalıkları Uzmanı ve Dahiliye Kliniği Diabet Po-
likliniği Şefi olarak görev yaptığı Vakıf Gureba Hastanesi Sağlık Ku-
rulu Üyeliğinden alınmasına ilişkin 30.7.1986 tarihli işlemin iptali
istemiyle dava açmıştır.
Danıştay Beşinci Dairesinin 25.11.1992 günlü, 1992/3324 sayılı
bozma kararına uyularak verilen İstanbul 3. İdare Mahkemesinin
24.11.1993 günlü, 1993/1238 sayılı kararıyla; Yataklı Tedavi Kurumları
İşletme Yönetmeliğinin 22. maddesinde sağlık kurullarıyla ilgili dü-
zenlemelere yer verildiği; 110. maddesinde baştabibin görev ve yetki-
lerinin belirlendiği; 657 sayılı Yasanın 10. maddesinde amirlerin gö-
revli ve sorumlu oldukları hususların belirtildiği; dava dosyasının
incelenmesinden, klinik şefi olan davacının, sağlık kurulunun tabii ü-
yesi olduğu halde iki yılı aşkın bir süre kurula katılmayarak şef mua-
vinini gönderdiği; şef muavininin yıllık izinde bulunduğu günlerde ku-
rula davat edildiği; 16.7.1986 ve 23.7.1986 tarihlerinde toplanan sağ-
lık kurulu çalışmalarını engellemesi nedeniyle Baştabiplikçe görevden
alındığının anlaşıldığı; davalı idarece ibraz edilen ve baştabip hariç
8 hekim tarafından imzalanan 16.7.1986 ve 23.7.1986 tarihli tutanaklar
incelendiiğinde, davacının anılan tarihlerde katıldığı kurul toplantı-
larında çalışmaları engellediği kanaatine varıldığından, kurumun tıb-
bi, idari ve eğitim hizmetlerini verimli, suratli ve en iyi şekilde
yürütmekle görevli olan baştabip tarafından, sağlık kurulunun süratli,
verimli ve düzenli çalışmasını sağlayabilmek amacıyla davacının kurul-
daki görevine son verilmesinde mevzuata aykırılık görülmediği gerekçe-
siyle dava reddedilmiştir.
Davacı, Vakıf Guruba Hastanesinin dahiliye şubelerinde şeflik
sıfatına sahip tek hekimin kendisi olduğunu; bu sıfat geri alınmadan
sağlık kurulundaki görevine son verilemeyeceğini; şefin her kurul top-
lantısına katılmak zorunda olmayıp yerine yardımcısını da gönderebile-
ceğini; kurul çalışmalarını engellediği iddialarının doğru olmadığı ve
kanıtlanmadığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen
incelenerek bozulmasını istemektedir.
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin "Sağlık Kurul-
ları" başlıklı 22. maddesinde, "Sağlık Kurulları, tek tabibin yetkisi
dışında kalan hususlarda kişilerin şağlık durumları hakkında karar
vermeye yetkili organlardır.
Sağlık Kurullarını teşkili için en az üç ayrı dal uzmanının bu-
lunması, varsa bu kurula iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, K.B.B.,
nöroloji, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanının dahil edilmesi zorun-
ludur. Bu uzmanlıklardan herhangi birinin bulunmadığı hallerde bunun
yerine veya çok çeşitli dal uzmanlarının bulunduğu yataklı tedavi ku-
rumlarında da bunlara ilaveten kurula iştirak edecek diğer uzmanları
baştabip tespit eder.
Eğitim hastanelerinde sağlık kurullarına şefler, bulunmadığı
zaman yerine bakan şef yardımcıları girerler "hükmü yer almaktadır.
Davalı idarece bir Eğitim Hastanesi olduğu bildirilen Vakıf Gu-
ruba Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı ve Dahiliye Kliniği Diabet
Polikliniği Şefi olan davacının, söz konusu madde hükmüne göre sağlık
kurulunun doğal üyesi olduğu anlaşılmaktadır.
İdare Mahkemesince, davacının hastane sağlık kurulunun doğal ü-
yesi olduğu kabul edildikten sonra bu görevden alınmasının takdir yet-
kisi kapsamında mütalaa edildiği görülmekte ise de takdir yetkisinin
ancak aynı dalda birden fazla şef bulunması halinde söz konusu olabi-
leceği açık olup; işlem tarihinde hastanenin dahiliye şubelerindeki
tek şef olduğu belirtilen davacının, yukarıda anılan amir hüküm karşı-
sında, şeflik görevi üzerinden alınmaksızın sağlık kurulu üyeliğine
son verilmesi ve bu göreve dahiliye uzmanı olan bir kişinin getirilme-
sine olanak bulunmamaktadır.
Bu durumda, davacının sağlık kurulu üyeliğine son verilmesinde
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 22/3. maddesine uyar-
lık bulunmadığından, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında
hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulüyle İs-
tanbul 3. İdare Mahkemesince verilen 24.11.1993 günlü, 1993/1238 sayı-
lı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin
1/b. fıkrası uyarınca bozulmasını, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla
değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da, göze-
tilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adıgeçen Mahkemeye
gönderilmesine, karar verildi. (MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA