kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 1403 1986 2037 27/05/1986
 
TÜM MİRASCILAR ADINA DÜZENLENMİŞ BULUNAN İHBARNAME İLE TEBLİĞ EDİLEN
VERGİ VE CEZAYA KARŞI MİRASCILARDAN BİRİ TARAFINDAN KENDİ ADINA AÇILAN
DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDİLEMEYECEĞİ HK. <
Vergi Mahkemesi; Seyit Çetin varisleri adına düzenlenen ihbarname ile
tebliğ olunan tarhiyatın iptali talebiyle adıgeçenin varisi sıfatıyla
davacı Adnan Çetin tarafından açılan davayı, davacının diğer mirascı-
lar adına düzenlenen tarh işlemine karşı dava açma ehliyetinin bulunma
dığı gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15.madde
sinin 1/b fıkrası hükmü uyarınca reddetmiş bulunmaktadır.
Dosyada bulunan 8.5.1985 tarihli dava dilekçesinin incelenmesinden, da
vanın Seyit Çetin varisi sıfatıyla Adnan Çetin tarafından kendi adına
açıldığı, diğer varisler adına da dava açıldığına dair herhangi bir
ibarenin bulunmadığı anlaşılmıştır.
Öte yandan, vergi ihbarnamesi kararda belirtildiğinin aksine muris Se-
yit Çetin'in davacı dışında kalan diğer mirascıları adına değil, isim
zikredilmeksizin davacı da dahil tüm mirascılar adına düzenlenmiş bu-
lunmaktadır.
Esasen, davacının adıgeçenin mirascısı olmadığı konusunda ileri sürül-
müş bir iddia da bulunmamaktadır.
Açıklanan bu nedenlerle, Vergi Mahkemesi kararının, davanın esası hak-
kında karar verilmek üzere bozulmasına karar verildi.
RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA