kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1986 6 1985 973 14/01/1986
 
TAŞINMAZDA ESKİ ESER OLAN YAPI BULUNMASI, BU YERİN TURİSTİK TESİS ALA-
NI İÇİN KAMULAŞTIRILMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; Bozcaada İmar Planında turistik tesis alanı olarak belirle
nen taşınmazın bu amaçla kullanılmak üzere kamulaştırılmasına ilişkin
Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılan davanın reddi yo-
lundaki İdare Mahkemesi kararının, bozulması isteminden ibarettir.
Davalı idarenin savunmasında, korunması gerekli eski eser olarak belir
lenen yapı hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun görü-
şü alınarak uygulama yapılacağı belirtildiğinden, taşınmazda eski eser
olan yapı bulunmasının, taşınmazın turistik tesis alanı için kamulaş-
tırılmasına engel teşkil etmeyeceği açıktır.
Temyiz edilen İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiç birisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan
mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilme-
sine karar verildi.


BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA