kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1991 947 1990 2993 27/05/1991
 
YAPILAN KADRO DEĞİŞİKLİĞİ SONUNDA HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KADROSU KAL-
DIRILDIĞINA GÖRE DAVACININ BU GÖREVE DENK DÜŞEN HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAD-
ROSUNA ATANMASI GEREKTİĞİ HK.<
Davacı, Büyükşehir Belediyesinde 1.dereceli hukuk işleri müdürü göre-
vinden alınıp 3.dereceli avukatlık kadrosuna atanmasına ilişkin işle-
min iptali istemiyle dava açmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla; 3030 sayılı Yasa uyarınca Konya Belediyesi-
nin Büyükşehir Belediyesine dönüşmesi üzerine Konya Belediye Meclisi-
nin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile sözkonusu belediyede
bir kısım kadro değişikliklerinin yapıldığı, başka kadrolarla birlikte
hukuk işleri müdürlüğü kadrosunun da kaldırılması nedeniyle davacının
dava konusu işlem ile 3.dereceli avukatlık kadrosuna naklen atandığı
ancak adı geçen belediyeye ait kadro değişikliği cetvelinde bir adet
1.dereceli hukuk işleri müdürlüğü kadrosu kaldırılmakla birlikte yeri-
ne görev yönünden aynı yetkilere sahip bir adet 1.dereceli hukuk müşa-
virliği kadrosunun oluşturulduğu, bu durumda davacı 1.derece "hukuk iş
leri müdürü" olduğuna göre bu ünvanın ismen değiştirilmesi kadrosunun
da ortadan kaldırıldığı anlamına gelmeyeceğinden kadrosuyla birlikte
yine 1.dereceli "hukuk müşavirliği" kadrosuna atanması gerektiği, kal-
dı ki davacının kadrosunun kaldırıldığı düşünülse bile 657 sayılı Yasa
nın 91.maddesine göre eski sınıfındaki derecesine eşit bir göreve atan
ması gerekirken derecesinin altında 3.dereceli avukatlık kadrosuna
atanmasının hukuka uygun olmadığı, davacının mesai saatlerine uymadı-
ğından iki kez uyarıldığı öne sürülmekte ise de; idarede geçen 3 yıl-
lık avukatlık deneyimi ve başarısı üzerine hukuk işleri müdürlüğü göre
vine getirilmiş olan davacının kadrosunun kaldırıldığı nedeniyle dere-
cesinin altında bir göreve atanmasında kamu yararı bulunmadığı gibi
657 sayılı Yasanın 76.maddesinin amacına ve hizmet gereklerine de uyar
lık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
3030 sayılı Büyükşehir Belediyesinin Yönetimi Hakkındaki Kanunun geçi-
ci 4/a maddesinde; "sınıf, ünvan ve kadro dereceleri değişmeyenler,
başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, bu kadrolara atanmış sayılırlar"
hükmüne yer verilmektedir.
Olayda, Büyükşehir Belediyesince yeniden düzenlenen kadro değişiklik
cetveline göre davacı, görev yapmakta olduğu 1.derece hukuk işleri mü-
dürlüğü kadrosunun kaldırılması üzerine 3.dereceli avukatlık kadrosuna
atanmıştır.
İdarece, davacının 657 sayılı Yasanın 68.maddesi uyarınca 1.dereceli
hukuk işleri müdürlüğüne atanmış olduğu oysa davacının müktesebinin iş
lem tarihinde 4.derecenin 3.kademesi olduğu ileri sürüldüğünden uyuş-
mazlık konusu olayda 657 sayılı Yasanın 91.maddesinin uygulanamayacağı
açıktır. Bu duruma karşılık yapılan kadro değişikliği sonunda davacı-
nın görev yaptığı hukuk işleri müdürlüğü kadrosu kaldırılmakla birlik-
te görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile sorumlulukları yönünden
bu göreve denk düşen hukuk müşavirliği kadrosu oluşturulduğuna göre da
vacının bu göreve atanması gerektiği açık olup, aksi yoldaki işlemde
bu yönden hukuka uyarlık görülmemiştir.
Davalı idarenin, davacının hukuk işleri müdürlüğü görevini gereği gibi
yerine getiremediği yolundaki iddiaları ise somut ve inandırıcı bilgi
ve belgeyle kanıtlanamadığından hukuken geçerli kabul edilmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile Konya
İdare Mahkemesi kararının yukarıda belirtilen gerekçelerle onanmasına
karar verildi.BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA