kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 2373 1992 4204 15/06/1993
 
YERİNDE YAPTIRILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU DÜZENLENEN RA-
PORDA, CEZAEVİ EMNİYET ALANI OLARAK BELİRLENEN YERİN İHTİYAÇTAN FAZLA
OLDUĞU AÇIKLANDIĞI GEREKÇESİYLE MAHKEMECE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL
EDİLMİŞSE DE EMNİYET ALANININ GENİŞLETİLMESİ ÖNGÖRÜLEN CEZAEVİNİN TİPİ
OLDUĞU DİKKATE ALINDIĞINDA GENİŞ ARAZİYE İHTİYAÇ BULUNDUĞU, NEDENİYLE
VERİLEN KARARDA İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, davacı şirkete ait servis ve benzin istasyonunun cezaevi emniyet
alanı olarak tahsisine ilişkin imar planı değişikliğinin ve bu plana
yapılan itirazın reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış,
İdare Mahkemesince, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi inceleme-
si sonucunda düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte
değerlendirilmesinden, plan tadilatının asgari olarak gösterilen alan
miktarının 9 katı civarında bir alan olduğu, bu tip alan kullanımları-
nın şehircilikte mekan anlayışı ve fonksiyona hizmet etme açısından
ters bir karar olduğu, çevrenin sağlıklı ve rasyonel oluşumuna yönelik
olmadığı, zorunlu nedene dayanmadığı, şehirsel sistemi bozacağı, ceza-
evinin bulunduğu hali ile de dış güvenlik sahasının yeterli olduğu, bu
nedenle değişikliğin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve ka-
mu yararına uygun bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin da-
vacı şirketle ilgili kısmının iptaline karar verilmiş ve bu karar da-
valı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu olayda, davacı şirkete ait taşınmaz cezaevi emniyet alanı
olarak tahsis edilmiş olup emniyet alanının genişletilmesi istenilen
cezaevinin E tipi cezaevi olduğu dikkate alındığında, çevresinde çok
geniş bir alanın bırakılmasında kamu yararı bulunduğu açıktır. Tutuk-
evinin yola mesafesinin 350 mt., TEK ile mesafesinin 200 mt. olması,
çevredeki kullanım alanının getirdiği bir zorunluluk olup, mesafeler-
deki bu farklılık plan değişikliğinin iptali için sebep oluşturamaz.
Bu durumda, dava konusu plan değişikliğinde imar mevzuatına aykırılık
bulunmadığı sonucuna varılmış olup, aksine verilen mahkeme kararında
isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyize konu Gaziantep İdare Mahkemesinin
12.5.1992 günlü, 1992/501 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

(MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA