kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1983 3331 1983 563 27/10/1983
 
KAMULAŞTIRMADA, BEDELİN TEMİN EDİLMESİ HALİNDE 4 YILLIK PROGRAMIN OL-
MAMASININ İŞLEMİ SAKATLAMAYACAĞI HK. <
İstem, Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararın düzeltilmesi iste-
minden ibarettir.
Danıştay Dava Daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Ku-
rulları tarafından verilen kararlar hakkında ancak 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununun 54.maddesinde yazılı nedenlerle kararın dü-
zeltilmesi istenebilir. Karar düzeltme nedeni olarak belirtilen; kamu-
laştırmanın yer aldığı 4 yıllık bir imar programının mevcut olmadığı
iddiası kamulaştırma bedelinin davalı idarece bankada bloke edilmiş ol
ması karşısında kamulaştırma işleminin iptalini gerektiren bir neden
olarak görülmemiştir. Öte yandan kararın düzeltilmesi dilekçesinden
öne sürülen diğer hususlar ise adı geçen yasa maddesinde yazılı neden-
lerden hiçbirine uymamaktadır.
Bu nedenle kararın düzeltilmesi isteminin reddine karar verildi.
AZLIK OYU :
6785 Sayılı Yasanın 1605 sayılı Yasa ile değişik 30.maddesinde beledi-
yelerin onaylı imar planlarını uygulamak üzere kendi olanaklarına göre
hazırladıkları dörder yıllık imar programlarının meclislerince kabul
edildikten sonra İmar ve İskan Bakanlığının onamasıyla kesinleşeceği
ve proğramlarının gerçekleştirilmesi için gerekli ödeneğin her yıl
bütÇelerine konulması kurala bağlanmıştır.
4 Yıllık imar proğramının bulunmadığı hallerde ya da programa dahil
olmayan bir taşınmazın kamulaştırılması, öncelik bulunması ve bedelin,
İmar ve İskan Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü veya sözü edi-
len yasanın 59.maddesinde öngörülen biçimde karşılanması halinde müm-
kündür.
Dosyanın incelenmesinden ise dava konusu taşınmazın kamulaştırılması-
nın yer aldığı 4 yıllık bir imar programının mevcut bulunmadığı ve yu-
karıda değinilen biçimde de kamulaştırma bedelinin karşılanmadığı an-
laşıldığından mevzuata uygun olmayan dava konusu işlemin iptali gerek-
tiğinden karar düzeltme isteminin kabulü oyu ile çoğunluk kararına
karşıyım.


(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA