kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1992 4018 1992 1550 05/11/1992
 
RIZAİ FERAĞ İLE MÜLKİYETİ İDAREYE GEÇEN TAŞINMAZ MALİKİNİN KAMULAŞTIR-
MA İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇAMIYACAĞI HK.<
Dava, davacının da hissedarı bulunduğu taşınmazın raylı toplu taşım
sistemi, depolama ve işlik yeri olarak kamulaştırılmasına ilişkin Be-
lediye Encümeni Kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesin-
ce, 2942 sayılı Yasanın 13.maddesi hükmü gereğince kamulaştırma bede-
linin, kamulaştırma evrakının tebligata çıkarılmasından önce bankaya
yatırılmasının gerektiği, buna rağmen kamulaştırılan taşınmazın üze-
rindeki ağaç ve tesis bedeli vaktinde bankaya yatırılmakla birlikte,
arsa bedelinin, kamulaştırma evrakının tebligata çıkarılmasından ve
kamulaştırma işlemine karşı dava açılmasından sonra bankaya yatırıldı-
ğı nedeniyle dava konusu işlemin Anayasanın 46.maddesi ile 2942 sayılı
Yasanın 13.maddesine aykırı olarak tekemmül ettirildiği gerekçesiyle
iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edil-
miştir.
Temyiz dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden davacının rızai ferağda
bulunarak dava konusu parsel üzerindeki mülkiyet hakkını idareye dev-
rettiği anlaşıldığından, davacının dava konusu taşınmazın kamulaştı-
rılması işleminin iptali istemiyle açılan bu davada artık dava açma
ehliyeti bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Ankara 5.İdare Mahkemesinin 6.3.1992 günlü,
1991/379 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

(MT/NÇ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA