kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1986 1051 1986 1279 09/12/1986
 
RUHSATLI YAPIYA RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN EKLENTİ VE İLAVE KATLARIN
RUHSATSIZ İNŞAAT NİTELİĞİNDE OLUP, RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRILIK OLARAK
DÜŞÜNÜLEMEYECEĞİNDEN, 2981 SAYILI KANUNA GÖRE RUHSAT ALMAK İSTEYEN DA-
VACININ 5.7.1985 GÜNÜNDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN OTOPARK YÖNETME-
LİĞİNİN 18.MADDESİ UYARINCA YAPININ RUHSATLI KISIMLARININ RUHSATININ
ALINDIĞI, TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN OTOPARK YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMA-
SINI İSTEYEMEYECEĞİ HK.<
Dava, taşınmazlar üzerindeki ruhsatlı yapılara ruhsatsız olarak ilave
edilen katlar için 2981 sayılı yasa uyarınca ruhsat ve yapı kullanma
izni verilmesi istemiyle yapılan başvurunun otopark sorununun müddeti
içinde çözümlenmediğinden bahisle reddine ilişkin işlemin iptali dile-
ğiyle açılmış, İdare Mahkemesince 5.7.1985 gününde yayınlanarak yürür-
lüğe giren otopark yönetmeliğinin 18.maddesinde 2981 sayılı kanuna is-
tinaden ruhsat ve kullanma izni alacak ruhsatsız yapılarda bu yönetme-
lik hükümlerinin uygulanacağı ve ruhsatlı olup da ruhsat ve eklerine
aykırılığı nedeniyle 2981 sayılı kanun gereği başvuruda bulunan yapı-
larda ise yükümlülerin talebi halinde ilk ruhsatın alındığı tarihteki
mevzuat hükümlerinin uygulanacağı kurallarının yer aldığı, davacı tara
fından ruhsatlı yapılara yapılan eklenti ve ilave katların ise ruhsat-
sız inşaat niteliğinde olup, ruhsat ve eklerine aykırılık olarak düşü-
nülemeyeceği, bu durumda davacının binaların ruhsatlı kısımlarının ruh
satının alındığı tarihteki otopark yönetmeliği hükümlerinin uygulanma-
sını isteyemeyeceği gerekçesiyle dava reddedilmiş, karar davacı tara-
fından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetle-
nen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1.fıkrasında sayılan bozma
nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülme-
yerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.
(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA