kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BAŞKANLAR KURULU 1999 39 1999 36 09/06/1999
 
KİRLİLİK ÖNLEM PAYI ÖDENMESİNE İLİŞKİN İŞLEM İLE İŞLEMİN DAYANAĞINI
OLUŞTURAN İSKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN 34/3 VE 34/4.MADDELERİNİN İP-
TALİ TALEBİYLE AÇILAN VE KARARA BAĞLANMASI VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖRE-
VİNDE BULUNAN DAVANIN İDARE MAHKEMESİNDE SONUÇLANDIRILMASI NEDENİYLE,
TEMYİZ İNCELEMESİNİN İDARİ DAVA DAİRESİNDE YAPILMASI GEREKTİĞİ HK.<
Danıştay Başsavcısı ... ile İkinci Daire Başkan Vekili ...'ın
"2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 25'inci maddesinde, idare mahkemeleri
ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararların Danıştay'da temyiz
yoluyla incelenerek karara bağlanacağı belirtilmiş, aynı Kanun'un İda-
ri Uyuşmazlık ve Davalarda Görev' başlığı altında düzenlenen 26'ncı
maddesinde, idari uyuşmazlık ve davaların, dava dairelerinde ve idari
ve vergi dava daireleri genel kurullarında incelenerek karara bağlana-
cağı kuralına yer verilmiş, 41'inci maddesinde de, idari işlere iliş-
kin idari uyuşmazlıklar ve görevlerin Birinci ve İkinci Dairelerle, İ-
dari İşler Kurulu'nda görüleceği ayrıca düzenlenmiştir.
Görüldüğü üzere Kanunda, idari uyuşmazlık ve davalarda görevli
daire ve kurullar ile idari işlerde görevli daire ve kurullar açıkça
ve sayılmak suretiyle gösterilmiş, idare ve vergi mahkemelerinin ka-
rarlarını temyizen inceleme yetkisi açısından, idari dava dairesi,
vergi dava dairesi ayrımı benimsenmemiştir.
2575 sayılı Kanun'un İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurul-
larının oluşumu ile işleyiş biçimini düzenleyen 17'nci maddesinde, ay-
nı Kurulların görevlerini düzenleyen 38'inci maddesinde ve bir kısım
işlerin diğer dairelere verilmesi esaslarını kurala bağlayan 37'nci
maddesinde; idari ve vergi uyuşmazlığı biçiminde ikili bir ayırıma yer
verilmiş olması ve buna paralel olarak 'idari dava dairesi' ve 'vergi
dava dairesi' ibaresinin kullanılmış bulunması, Danıştay dava dairele-
rinin görev ayırımında organik bir ölçütün esas alındığını göstermez.
Bu bağlamda, görevli dairenin tesbitinde esas unsur 'davanın
konusu olup temyize konu edilen kararın, idare ya da vergi mahkemesi
kararı olması değildir.
Aksi yönde bir değerlendirme, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun
52'nci maddesinin (d) bendi ile Başkanlık Kurulu'na verilen 'Danıştay
daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını' karara bağlamak göre-
vinin yerine getirilmemesi ve görev uyuşmazlığının çözümünün mahkemece
verilmesi muhtemel bir ısrar kararına kadar ertelenmesi sonucunu doğu-
rur.
Nitekim, dava dairelerinin görevlerini düzenleyen maddelerde,
dairelerin görevlerinin konu itibariyle belirtilmiş olması da bu görü-
şü doğrulamaktadır.
Belirtilen gerekçeler çerçevesinde, Erciyes Biracılık ve Malt
Sanayii Anonim Şirketi tarafından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü'ne karşı 'kirlilik önlem payı' ödenmesine ilişkin iş-
lem ile bu işlemin dayanağını teşkil eden İSKİ Tarifeler Yönetmeliği-
nin 34/3 ve 34/4'üncü maddelerinin iptali istemiyle açılan dava sonu-
cunda, İstanbul 1.İdare Mahkemesi'nce verilen kararın temyiz inceleme-
sinin, uyuşmazlığın 'belediyelerin diğer gelirlerine ve bunlara ait
tarifelere' ilişkin bulunması nedeniyle 2575 sayılı Danıştay Kanununun
33/c maddesi uyarınca Dokuzuncu Dairede yapılması gerekmektedir." yo-
lundaki ayrışık oylarına karşılık,
2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 25'inci maddesine göre; idare
mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar Danıştayda
temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır. Aynı Kanun'un 17'nci mad-
desinin 4'üncü fıkrası ile 37 ve 38'inci maddelerinde yer alan düzen-
lemelerden anlaşılacağı üzere, Danıştay'da temyiz incelemesini yapan
dava daireleri, uyuşmazlığın vergi uyuşmazlığı veya idari uyuşmazlık
olup olmamasına göre, idari dava dairesi veya vergi dava dairesi ola-
rak adlandırılmıştır. İdari dava dairelerinin ve vergi dava daireleri-
nin kendi aralarındaki görev ayırımının ölçütü, konusal olmakla bir-
likte; idare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinin kararlarının temyi-
zen inceleme yetkisi bakımından, bu iki dava dairesi grubu arasındaki
görev ayrımının ölçütü konusal değil, organiktir. Başka anlatımla; ko-
nuları ne olursa olsun, idare mahkemelerince verilen nihai kararların
temyiz mercii, idari dava daireleri; vergi mahkemelerince verilen ni-
hai kararların temyiz mercii de vergi dava daireleridir. Bu yüzden; i-
dare mahkemelerince verilen nihai kararların, konularının vergiye i-
lişkin olması sebebiyle, vergi dava dairelerince; vergi mahkemelerince
verilen nihai kararların da konularının idari uyuşmazlık olması sebe-
biyle, idari dava dairelerince temyiz incelemesine tabi tutulması ola-
naklı değildir. Aksine bir uygulamanın, temyiz incelemesi sonunda, ka-
rarı bozulan ilk derece idari yargı yerinin direnme kararının, temyiz
incelemesini yapan dava dairelerinin dahil olmadığı genel kurulca in-
celenmesi gibi, sisteme ters düşen bir sonuç yaratması kaçınılmazdır.
Bu nedenle; İstanbul 1.İdare Mahkemesi'nin kararının temyizen
incelenmesi görevi Danıştay Sekizinci Dairesi'ne ait bulunduğundan,
dosyanın adı geçen daireye gönderilmesine karar verildi. (MT/NÇ) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA