kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1988 8 1987 7 04/03/1988
 
BELEDİYE MECLİSİNCE MEVCUT MÜDÜR YARDIMCILIĞI KADROSUNUN DERECESİNİN
YÜKSELTİLMESİ TEKLİF EDİLDİĞİ HALDE, BU KADRO KALDIRILARAK YERİNE MÜ-
HENDİS KADROSU İHDASINDA MEVZUATA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, 22.1.1986 günlü 18996 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
20.12.1985 günlü 85/10208 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, Kütahya
Belediyesinin, Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki Fen İşleri Müdür
Yardımcılığı kadrosunun iptali ile yerine Teknik Hizmetler sınıfından
mühendis kadrosu ihdasına ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmış-
tır.
20.12.1985 günlü 85/10208 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 190 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin 5.maddesine göre çıkarılmıştır.
190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mahalli idarelerin kadroları
ile ilgili 5.maddesi "İl Özel İdareleri ve belediyeler ile bunların
kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu kapsamına giren memur kadroları ile ilgili usulüne uygun talep-
lerini bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslara göre İçişleri
Bakanlığına gönderirler. İçişleri Bakanlığı uygun gördüğü kadro istek-
leri hakkında Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin
görüşlerini alır.
Buna göre Bakanlıkca hazırlanan kadro teklifleri bahis konusu görüşler
aynen eklenerek Başbakanlığa sunulur. Uygun görülen kadrolar Bakanlar
Kurulu Kararı ile ihdasedilir." hükmünü taşımaktadır.
Davacı, müdür yardımcısı kadrosunda çalışırken mühendis kadrosuna atan
masının kazanılmış haklarını ihlal ettiğini ve uygulamanın yasaya aykı
rı olduğunu iddia etmekte; Davalı idare ise 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname uyarınca Müdür Yardımcılığı ünvanlarının kaldırıddığını bu
nedenle Müdür Yardımcısı kadrosunun iptal edilerek, yerine Teknik Hiz-
metler Sınıfındaki Mühendis kadrosunun ihdas edildiğini belirtmekte-
dir.
85/10208 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli cetvellerin incelenmesin
den, Adana Belediyesinde Fen İşleri Müdür Yardımcılığı, Çorum Belediye
sinde Zabıta Müdür Yardımcılığı, Eskişehir Belediyesinde Hesap İşleri
Müdür Yardımcılığı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde Zabıta Müdür
Yardımcılığı ve İskan Müdür Yardımcılığı, Hatay İl Özel İdaresinde
Özel İdare Müdür Yardımcılığı, İzmit Belediyesinde Yazı İşleri Müdür
Yardımcılığı, Zabıta Müdür Yardımcılığı, Sağlık İşleri Müdür Yardımcı-
lığı, Fen İşleri Müdür Yardımcılığı, Park ve Bahçeler Müdür Yardımcı-
lığı gibi kadroların hizmet gerekleri gözönünde bulundurularak ihdas
edildiği anlaşıldığından, davalı idarenin Müdür Yardımcılığı kadroları
nın kaldırıldığı şeklindeki gerekçesi yerinde görülmemiştir.
Kütahya Belediyesinde, Fen İşleri Müdür Yardımcılığı kadrosunun ipta-
linin, hizmet gereklerine ve adı geçen Belediyenin eleman durumuna uy-
gun olup olmadığı hususunun incelenebilmesi için Ara Kararı ile davalı
idare ile Kütahya Belediyesinden, Belediyenin kadro teklifi ile ilgili
belgeler istenilmiş ve alınan cevaplardan, Kütahya Belediyesince hiz-
met gerekleri ile davacının öğrenimi ve müktesebi dikkate alınarak, Ge
nel İdare Hizmetleri Sınıfında ve 4.derecedeki Fen İşleri Müdür Yardım
cılığı kadrosu yerine aynı sınıfta fakat 3.derecede Fen İşleri Müdür
Yardımcılığı kadrosunun istendiği buna karşılık iptali istenilen karar
name ile, Teknik Hizmetler sınıfında 3.derecede mühendis kadrosu ihdas
edildiği anlaşılmıştır.
Kütahya Belediyesinin teşkilat kadrolarından bazılarının hizmet gerek-
lerine göre, ve bu kadroları işgal etmekte bulunan personelin kadro
derecelerinin yükseltilmesi amacıyla, Belediye Meclisinin kararı ile
yapılan teklifin, Fen İşleri Müdür Yardımcılığı ile ilgili bölümünün,
Müdür Yardımcılığı kadro ünvanlarının kaldırıldığından bahisle uygun
bulunmayarak yerine mühendis kadrosu ihdası yukarıda açıklanan neden-
lerle mevzuata uygun bulunmadığından; 20.12.1985 günlü 85/10208 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardım-
cılığı kadrosunun iptali ile yerine mühendis kadrosu ihdasına ilişkin
kısmın iptaline karar verildi.

(DAN-DER SAYI:72-73)


(MT/SE) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA