kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1991 939 1990 266 14/03/1991
 
DAVALI İDARECE GERÇEKLEŞTİRİLEN YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA UĞRA-
NILDIĞI ÖNE SÜRÜLEN ZARARIN NEDENİ, DAVACI TARAFINDAN, MADDİ FİİL VE
HAREKET NİTELİĞİNDEKİ YOL ÇALIŞMALARI SONUCU MEYDANA GELDİĞİ İDDİA EDİ
LEN HEYELAN OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN, İDARİ EYLEME İLİŞKİN OLDUĞU AÇIK
BULUNAN DAVADA DAVA AÇMA SÜRESİNİN 2577 SAYILI KANUNUN 13.MADDESİNE
GÖRE ARAŞTIRILIP HESAPLANMASI GEREKTİĞİ HK.<
Davalı idarenin, köy yolu yapımı sırasında gerekli önlemleri alması so
nucunda meydana geldiği öne sürülen heyelan nedeniyle davacının evinde
oluşan maddi zararın tazmini istemiyle açılan dava sonucunda İdare Mah
kemesi kararı ile; olayın yol yapımına ilişkin idari işlemin icrası
niteliğinde düşünülmesi gerektiği, bu nedenle dava açma süresinin de
2577 sayılı Kanunun 11. ve 12.maddelerine göre hesaplanmasının zorunlu
olduğu, davacının heyelana sebebiyet verdiğini öne sürdüğü yol yapım
çalışmalarını 1983 yılında, zararın meydana geldiğini ise en geç 1.4.
1986 tarihinde tutulan tutanakla öğrendiğinin sabit olduğu, davacının,
2577 sayılı Kanunun 11.maddesiyle öngörülen 60 günlük süre geçtikten
çok sonra 17.11.1988 tarihinde idareye başvurup 21.12.1988 tarihinde
açtığı bu davanın süre aşımı nedeniyle esasını inceleme olanağı bulun-
madığı gerekçesiyle davayı süre yönünden reddetmiştir. Davacı ise, bu
kararın yerinde olmadığını öne sürerek temyizen incelenmesini ve bozul
masını istemektedir.
2577 sayılı Kanunun 13.maddesinde; "İdari eylemlerden hakları ihlal
edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildi-
rim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl
ve herhalde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye
başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu
isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin teb-
liğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde
cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren dava
süresi içinde dava açılabilir" hükmü yer almıştır.
Davalı idarece gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları sırasında uğra-
nıldığı öne sürülen zararın nedeni, davacı tarafından, maddi fiil ve
heyelan olarak gösterilmektedir. Bu durumda idari eyleme ilişkin oldu-
ğu açık bulunan davada dava açma süresinin de 3577 sayılı Kanunun 13.
maddesine göre araştırılıp hesaplanması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, davalının 2577 sayılı Kanunun 49.maddesine uygun
bulunan temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulma-
sına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:82-83) BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA