kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 107 1986 626 05/02/1987
 
MAHALLİNDE YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU, KÖYÜN BELEDİ-
YE MÜCAVİR ALANI İÇERİSİNE ALINMASI İŞLEMİNDE MEVZUATA UYARLIK BULUN-
MADIĞI HK.<
Dava, ... Belediyesi mücavir alanı içerisine alınmasına ilişkin işle-
min iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yaptırılan keşif ve
bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda, çevre düzeni planın
da Gecen köyü arazisinde kentsel gelişme önerilmediği, ancak Bartın'
dan gelen karayolu üzerinde köy arazisi içinde ruhsatsız olarak 15
adet 3-4 katlı binaların inşa edilmiş olduğu, yol üzerindeki bu alanda
kentle ilgili bazı servislerin yerleşmesinin kontrol altına alınması-
nın gerekli olduğu çevre düzeni planı geçerli olduğu sürece buranın is
kan dışı tutulması ve inşaata izin verilmemesi gerektiği, bu nedenle
bu yerin mücavir alan sınırları içine alınmasının uygun olduğu, diğer
taraftan karayolundan bir kilometre kadar içeride meyilli bir arazide
yer alan köy yerleşmesinin büyük bir bölümünden kentsel nitelikli bir
gelişme beklenmediğinden mücavir alana katılmasına gerek bulunmadığı,
sonuç olarak mücavir alan sınırının Gecen köyü ile ilgili bölümünün
mevcut verilerin değerlendirilmesi ile yeniden belirlenmesinin şehir-
cilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı bakımından gerekli
olduğubelirtildiğinden, anılan rapor doğrultusunda dava konusu işlemin
iptaline karar verilmiş ve bu karar davalı tarafından temyiz edilmiş-
tir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbi
risi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme
kararının onanmasına karar verildi.

BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA