kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1989 2656 1989 2634 18/12/1989
 
HAZİNE ARAZİSİ ÜZERİNE YAPILAN VE 2981 SAYILI YASAYA GÖRE TAPU TAHSİS
BELGESİ DÜZENLENEN YAPILARIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN MAHKEMECE İPTAL
EDİLMİŞ OLMASINA KARŞIN İDARECE YIKTIRILMIŞ OLMASI NEDENİYLE YAPININ
BEDELİNİN TAZMİNİ GEREKTİĞİ, TAPU TAHSİS BELGESİ HENÜZ TAPUYA DÖNÜŞME-
DİĞİNDEN HAZİNE ARAZİSİ BEDELİNİN TAZMİNAT OLARAK VERİLMESİNDE İSABET
GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, mülkiyeti hazineye ait olup tapu tahsis belgesi ile davacının
zilyetliğinde bulunan taşınmaz üzerindeki yapının yıktırılması nedeniy
le uğranıldığı öne sürülen maddi tazminata hükmedilmesi dileğiyle açıl
mış, İdare Mahkemesince davacının tapu tahsis belgesi ile tasarrufunda
bulundurduğu arsanın lise binası yapılmak amacıyla Milli Eğitim Bakan-
lığına tahsis edilmiş olması nedeniyle taşınmaz üzerindeki yapıların
tahliyesi ve yıktırılmasına ilişkin belediye encümeni kararının mahke-
mece iptal edildiği, anılan mahkeme kararının Danıştay'ca da onanarak
kesinleştiği, buna karşın belediyenin encümen kararıjı uygulayarak ya-
pıları yıkması nedeniyle davacının zarara uğradığı, bu zararının da
Anayasanın 125.maddesi hükmüne göre idarece tazmini gerektiği, yıkma
sırasında davacı tarafından Sulh Hukuk Hakimliği vasıtasıyla yaptırı-
lan tesbit sonucunda düzenlenen bilirkişi raporuyla binaların toplam
değerinin 3.335.000 lira arsa değerinin de toplam 10.000.000 lira he-
saplandığı, binaların yıkılıp yerine lise binası yapılmış olması nede-
niyle yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmasının mümkün olmadığı ge-
rekçesiyle bina ve arsa değeri olmak üzere toplam 13.335.000 lira mad-
di tazminata hükmedilmiş, karar davalı belediye tarafından temyiz edil
miştir.
Temyiz dosyasının incelenmesinden, davacının hazine arazisi üzerinde
ruhsatsız olarak gazino binası yaparak işletmekte iken 2981 sayılı ya-
saya göre kendisine tapu tahsis belgesi verildiği, taşınmazın lise bi-
nası yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş olması ne-
deniyle belediye encümenince binaların tahliyesi ve yıktırılmasına ka-
rar verildiği, anılan encümen kararına karşı açılan dava devam ettiği
sırada yapıların belediyece yıktırıldığı, sözü geçen belediye encümeni
kararının İdare Mahkemesince iptal edildiği, iptal kararının Dairemi-
zin kararı ile 2981 sayılı Yasanın 10 a/2.maddesi hükmü karşısında da-
vacının tapu tahsis belgesinin yapılacak ıslah imar planı sonucuna gö-
re tapuya dönüştürülmesinin mümkün olduğu, ancak davalı idarenin ıslah
imar planının yapılarak uyuşmazlık konusu taşınmazın okul alanına alın
dığı yolunda herhangi bir beyanı bulunmaması nedeniyle hazinece yapı-
lan tahsis işlemine dayanılarak yapının yıktırılmasının mevzuata aykı-
rı olduğu gerekçesiyle onandığı ve mahkeme kararının kesinleştiği an-
laşılmaktadır.
Bu durumda, yargı yerince iptal edilen belediye encümeni kararı uygu-
lanmak suretiyle davacıya ait binaların yıktırılması nedeniyle binala-
rın yıkma tarihinde Sulh Hukuk Mahkemesi vasıtasıyla yaptırılan tesbit
sonucunda hesaplanan değerleri olan 3.335.000 (üç milyon üçyüz otuzbeş
bin) lira maddi tazminata hükmedilmesinde usul ve yasaya aykırılık bu-
lunmamaktadır.
Temyiz edilen mahkeme kararının arsa değeri olan 10.000.000 lira tazmi
nata hükmedilmesine ilişkin kısmına gelince: Türk Medeni Kanununun
633. maddesinde taşınmaz mülkiyetini iktisap için tapu siciline kaydın
şart olduğu hükme bağlanmış, 2981 sayılı Yasanın 10.maddesinde ise ha-
zine, belediye, il özel idaresi veya vakıf arazileri üzerinde sahiple-
rince yapılmış yapıların bu kanuna göre tespit ettirildikten sonra ka-
yıt maliki kamu kuruluşunca bu yerin hak sahibine tahsis edileceği ve
bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek
ilgilisine "Tapu Tahsis Belgesi" verileceği, Tapu Tahsis Belgesinin ıs
lah imar planı yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas
teşkil edeceği kuralı yer almıştır.
Olayda ise, davacının sahibi olduğu tapu tahsis belgesinin tapuya dö-
nüştürülmediği hususunda bir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Hal böyle o-
lunca, 2981 sayılı yasaya göre düzenlenen tapu tahsis belgesi bu aşama
da taşınmazın zemin mülkiyetinin davacıya geçirildiğini gösteren ve o-
na mülkiyet hakkı veren bir belge niteliğinde bulunmadığından davacıya
maliki olmadığı hazine arazisinin bedelinin tazminat olarak verilmesin
de isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının binaların
değeri olan 3.335.000 (üç milyon üçyüz otuzbeş bin) lira maddi tazmina
ta hükmedilmesine ilişkin kısmının onanmasına; anılan mahkeme kararı-
nın arsa bedeli olan 10.000.000 (on milyon) lira tazminat verilmesine
ilişkin kısmının ise bozulmasına, uyuşmazlığın niteliği hukuki noktaya
ilişkin bulunduğundan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.
maddesinin 2.fıkrası uyarınca temyiz edilen mahkeme kararının bozmayla
sonuçlanan kısmı hakkında işin esasının incelenmesine geçilerek dava-
nın hazine arazisinin bedeli kadar maddi tazminata hükmedilmesine yö-
nelik kısmının reddine karar verildi.
(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA