kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1991 411 1989 3290 14/02/1991
 
BİR BAŞKASININ VERGİ BORCUNDAN DOLAYI MÜLKİYETİ KENDİSİNE AİT OLAN MA-
LIN HACZEDİLMESİ OLAYINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIĞA BAKMA GÖREVİNİN ADLİ YAR-
GIYA AİT OLDUĞU HK.<
Uyuşmazlık; Haczedilen televizyonun mülkiyetinin borçluya değil kendi-
ne ait olduğundan bahisle bu televizyonun istihkakına karar verilmesi
istemiyle açılan davanın; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun 3410 sayılı Kanunla değişik 6.maddesinde, bu mahkemelerin çözüm-
lemekle görevli oldukları davaların gösterildiği ve ayrıca diğer kanun
larla verilen işlere bakacağının belirtildiği, 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 68.maddesine göre, 3.bir şahış
tarafından borçlu elinde haczedilen mal 7zerinde mülkiyet hakkı iddia-
sından da doğan istihkak davalarına bakmaya haczi yapan tahsil dairesi
nin bulunduğu mahal mahkemesinin yetkili bulunduğu, bu kanunun 58.mad-
desinde ise ödeme emrine itirazın vergi mahkemelerine yapılacağı hükmü
nün yer aldığı, 68.maddede ifade edilen mahkemenin 58.maddede belirti-
len mahkeme olmadığı, olayda ise başkasının vergi borcundan dolayı mül
kiyeti kendisine ait olan malın haczedildiği iddiasıyla bu malın istih
kakına karar verilmesi istemiyle açılan davanın konusu, herne kadar
6183 sayılı kanunun tatbik şeklinden doğmakta ise de; bu davanın vergi
mahkemelerinin bakmakla görevli oldukları konulara girmediği ve adli
yargının görevine girdiği nedenleriyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usu
lü Kanununun 15.maddesinin 1/a fıkrası gereğince reddine dair Vergi
Mahkemesince verilen kararının; uyuşmazlığın çözümüne ait davaya bakma
ya vergi mahkemesinin görevli olduğu ileri sürülerek bozulması istemin
den ibarettir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anı
lan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.
(DAN-DER, SAYI:82-83)

BŞ/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA