kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1984 2225 1984 405 25/06/1984
 
EMLAK ALIM VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY, İNŞAATIN TAMAMLANMASI OLDU
ĞU VE EMLAK ALIM VERGİSİ BEYANNAMESİ İNŞAATIN BİTİMİNDEN İTİBAREN İKİ
AY İÇİNDE VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Uyuşmazlık mükellef adına salınan emlak alım vergisi ve kesilen kusur
cezasını; onayan Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteğinden ibaret
tir.
198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Kanunun 81.madde-
siyle değişik 1.maddesinde ... arsa üzerine inşa veya binaya ilave su-
retiyle binalar, bağımsız bölümler veya katlar meydana getirilmesinin
emlak alım vergisine tabi olduğu hükme bağlandığndan vergiyi doğuran o
layın maddede sözü edilen binalar, bağımsız bölümler veya katlar meyda
na getirilmesi başka bir anlatımla bu yapıların tamamlanması olduğu a-
çık bulunduğu cihetle, uyuşmazlık konusu olaydaki apartman daireleri-
nin inşaatının tamamlanmasını dairelerin iskan raporunun alınmasına ve
fiilen kullanılmaya başlanmasına bağlamak olanağı bulunmamaktadır.
Öte yandan, yukarıda sözü edilen kanunun 8.maddesinde, emlak alım ver-
gisinin arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle binalar,bağımsız
bölümler veya katlar meydana getirilmesinde vergi dairesine yapılacak
yazılı beyan üzerine tarh olunacağı belirtilmiş ve 213 sayılı Vergi U-
sul Kanununun 168.maddesinde de yeni inşaatta inşaatın bittiği ve kıs-
men kullanılmaya başlanılması her kısmın kullanılmaya başlandığı ve di
ğer değişikliklerde tadili gerektiren halin vukuu tarihinden başlaya-
rak iki ay içinde bildirmelerde bulunulacağı hükme bağlanmış bulunmak-
tadır.
Bu duruma ve müteahhitle yapılan anlaşma sonucu arsa karşılığında ikti
sap edilen 4 bağımsız bölümde dahil olduğu 7 kat 21 daireli apartmana
24.9.1981 tarihinde genel iskanın verildiği Eskişehir Belediye Başkan-
lığı yazısı ile belirtildiğine göre ihtilaflı olan bağımsız bölümlerin
ayrıva iskanının alınmasına gerek olmadığı gibi fiilen kullanıldığını
gösterir bir tesbit yapılmasına da gerek bulunmadığından konu bağımsız
bölümlerin bulunduğu binanın genel iskanının alındığı tarihte inşaatın
tamamlanmış olduğu, başka bir deyişle vergiyi doğuran olayın bu bağım-
sız bölümlerin inşaatının tamamlandığı tarihte meydana geldiği cihetle
mükellefin kanunla belirtilen iki aylık süre içinde beyannamesini ver-
meyerek vergi ziyaine sebebiyet verdiği anlaşıldığından Vergi Usul Ka-
nununun 348.maddesi uyarınca vergiye bağlı olarak kusur cezası kesilme
sinde de mevzuata aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteğinin reddi ile sonucu itibariyle doğ-
ru bulunan kararın onanmasına karar verildi.
BŞ/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA