kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1992 5643 1988 182 20/11/1992
 
EK TAHAKKUKA ESAS ALILNAN EŞYA KIYMETİNİN SATIŞ AKDİNİN YAPILDIĞI TA-
RİH İTİBARİYLE SAPTANDIĞI VE BEYAN EDİLEN FİYAT VE BU TESBİTLER ARASIN
DA OLUŞAN FARKLILIK ÜZERİNDEN EK TAHAKKUK YAPILDIĞI HALLERDE YÜKÜMLÜ-
LER TARAFINDAN İDARECE TESBİT EDİLEN BU FİYATIN BEYANNAMENİN TESCİL
EDİLDİĞİ TARİHTE DAHA DÜŞÜK OLDUĞUNUN İDDİA VE TEVSİK EDİLMEMESİ HALİN
DE EK TAHAKKUKA ESAS ALINAN EŞYA KIYMETİNİN NORMAL FİYAT OLANAK KABUL
EDİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
İzmir Giriş Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen gümrük giriş beyannamesi
kapsamı kostik soda (Sodyum Hidraksit) isimli eşyanın beyan olunan kıy
meti noksan görülerek yapılan araştırma sonucu tesbit edilen kıymet
üzerinden salınan ek gümrük vergi ve resimlerini; yükümlü tarafından
fiili ithali yapılan gümrük giriş beyannamesi kapsamı kostik sodanın
faturasına istinaden kıymetinin, Ton/Fob 220 $ olarak beyan edildiği,
Başbakanlık Hazine ve Dış Ticarette Fiat Takip ve Değerlendirme Daire
Başkanlığınca beyanname kapsamı eşyanın akit ve beyanname tescil tari-
hi itibariyle mümessillik payı da dahil olmak üzere kıymetinin Ton/Fob
250 $ olduğu tesbit edildiğinden bu fiyat esas alınarak idarece ek ta-
hakkuk yapıldığının anlaşıldığı, ancak yükümlünün beyan ettiği 220 $
Ton/Fob kıymetin içinde mümessillik payının bulunmadığı yükümlünün eş-
yanın doğrudan alıcısı olması nedeniyle mümessil firma tarafından ya-
pılan ithalatta bildirilen 250 $ Ton/Fob fiyatın Ton başına 7.28 $ ko-
misyon ücreti içermesi nedeniyle eşyanın mümessil payı hariç kıymeti
Ton/Fob 242.72 $ olup, bu kıymet ile beyan olunan arasındaki fark da
Danıştay'ın süregelen içtihadında yer alan %10'luk marj içinde kaldı-
ğından beyan edilen fiyatın normal fiyat kabul edilmesi gerektiği ge-
rekçesiyle terkin eden İzmir 4.Vergi Mahkemesinin 17.6.1987 gün ve
1987/299 sayılı kararının bozulması istenilmektedir.
1615 sayılı Gümrük Kanununun "Eşyanın Kıymeti" başlığını taşıyan 65.
maddesinin 1.fıkrasında; "ithal eşyasının gümrük vergisine esas olan
kıymeti, gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihteki nor
mal fiyatıdır." denilmiş, 2.fıkrasında; "Normal fiyat, birbirinden müs
takil bir alıcı ile bir satıcının tam ve serbest rekabet şartları için
de uyuştuğu farz olunan fiyattır.
Bu fiyat tesbit olunurken;
a-) Eşyanın alıcıya Türkiye'de giriş liman ve mahallinde teslim edil-
diği,
b-) Eşyanın satışına ve Türkiye'de giriş liman veya mahallinde teslimi
ne müteallik bütün masrafların satıcıya ait bulunduğu, dolayısıyla nor
mal fiyata dahil olduğu,
c-) Türkiye'de ödenmesi gereken vergi ve resimlerin alıcıya ait olduğu
dolayısıyla normal fiyata dahil bulunmadığı farz olunur" denilmek sure
tiyle ithal eşyasının gümrük vergisine esas kıymeti olan "normal Fiya-
tın" tanımı yapılmıştır. Aynı maddenin 20.4.1983 günlü Resmi Gazete ya
yımlanarak aynı gün yürürlüğe giren (2817 sayılı kanunla değişik) 5.
fıkrasında da "Vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihteki fiyat
esas olmakla beraber mükellefin akde uygun olarak ödediği ya da ödeye-
ceği fiyatın tahakkuka esas alınacağı haller, taraf olduğumuz anlaşma-
lar ve milli ve milletlerarası ticari teammüller de nazarı itibaren
alınmak suretiyle Bakanlıkça tespit olunur" denilmiş, Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca bu hükme dayanılmak suretiyle gümrük yönetmeliğinde yapı-
lan değişiklik 11 Nisan 1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Yönetme-
liğe Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Yönetmelik'in, 243.maddesinin C
fıkrasını değiştiren 48.maddesinde, mükellefin akde uygun olarak ödedi
ği ya da ödeyeceği fiyatın tahakkuka esas alınacağı haller gösterilmiş
olup, yeni yönetmelik hükmüne göre, belirtilen sürelerin ve oranların
aşılmaması halinde, bu süreler ve oranlar içinde meydana gelen fiyat
değişiklikleri vergi tahakkukunda nazara alınmayacak yani, vergi ödeme
mükellefiyetinin başladığı tarihteki "normal fiyat" esası uygulanmaya-
caktır. Bunun ilk ve önemli koşulu, eşya kıymetinin akit tarihindeki
"normal fiyata" uygun beyan edilmesidir. Burada sözü edilen normal fi-
yat şüphesiz 65.maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımı yapılan
"normal fiyat"tır.
Dairemizin süregelen içtihatlarıyla da, ek tahakkuka esas alınan eşya
kıymetinin satış akdinin yapıldığı tarih itibariyle saptandığı ve be-
yan edilen fiyat ile bu tesbitler arasında oluşan farklılık üzerinden
ek tahakkuk yapıldığı hallerde, yükümlüler tarafından idarece tesbit
edilen bu fiyatın beyannamenin tescil edildiği tarihte daha düşük oldu
ğunun iddia ve tevsik edilmemesi hallerinde ek tahakkuka esas alınan
eşya kıymetinin normal fiyat olarak kabul edilmesi gerektiği görüşü
benimsenmiş bulunmaktadır.
Olayda, Gümrük Giriş Beyannamesi ile tescili yapılan Kostik Sodanın
yükümlü tarafından faturasına istinaden kıymetinin Ton/Fob 220 $ ola-
rak beyan edildiği ancak yapılan araştırma sonucunda Başbakanlık Hazi-
ne ve Dış Ticarette Fiat Takip ve Değerlendirme Daire Başkanlığınca be
yanname kapsamı Kostik Sodanın kıymetinin, hem akit tarihi itibariyle
hem de beyannamenin tescil tarihi itibariyle Ton/Fob 250 $ olarak tes-
bit edildiği ve bu kıymet esas alınarak ek tahakkuk yapıldığı anlaşıl-
maktadır.
Mahkemece her ne kadar tesbit edilenle beyan olunan arasındaki %10'luk
farkın normal fiyat ölçüleri dahilinde değerlendirileceği belirtilmiş
ise de idare tarafından ek tahakkuka esas alınan birim fiyatın fatura
tarihi itibariyle tesbit edilmiş olması karşısında Gümrük Yönetmeliği-
nin yukarıda sözü edilen hükümleriyle getirilen ölçüler olayda uygula-
namayacağı gibi, mümessillik payının düşülmesi suretiyle matrah tesbit
edilmesi de mümkün olmadığından idarece saptanan fiyatın normal fiyat
olarak kabulü suretiyle ek tahakkukun onanması gerekirken yazılı gerek
çe ile terkininde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile, mahkeme kararının bo
zulmasına karar verildi. BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA