kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1989 2636 1989 96 26/12/1989
 
TÜRK HAVA YOLLARI TARAFINDAN İÇ HAT UÇAK BİLET FİYATLARINA ZAM YAPIL-
MASINDA, KAMU HİZMETİ GEREKLERİNE, EKONOMİK VE SOSYAL KOŞULLARA AYKIRI
LIK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, 1.1.1989 tarihinde iç hat uçak biletlerine zam yapılmasına iliş-
kin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
Bir kamu İktisadi Kuruluşu olan davalı idarenin 233 sayılı Kamu İkti-
sadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine tabi
olduğu açıktır.
233 sayılı K.H.K.'nin 2.maddesi (c) beninde, kamu iktisadi kuruluşla-
rının kendilerine verilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sos-
yal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmeleri
öngörülmüş, aynı kararnamenin 35.maddesi 1.fıkrasında da, teşebbüs,
müessese ve bağlı ortaklıkların işletmelerinde üretilen mal ve hizmet
fiyatlarının tesbitinde serbest oldukları hükme bağlanmıştır.
Davalı idarenin 233 sayılı KHK'nin öngördüğü biçimde üstlendiği kamu
hizmetini ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi
doğrultusunda yürütebilme amacını gerçekleştirebilecek şekilde fiyat
tesbiti yapması gereklidir. Bu durumda idare, iç hat bilet ücretleri
saptanırken ücretlere girdi olan faktörler dikkate alındığından yapı-
lan fiyat tesbitinin yerinde olduğu anlaşılmaktadır.
Davacının diğer iddiaları zam kararının iptaline gerektirecek nitelik-
te görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun olan davanın reddine ka
rar verildi.

(DAN-DER;SAYI:78-79)

BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA