kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1996 3321 1996 881 30/10/1996
 
KAMYONET OLARAK VERGİSİ ÖDENEN TAŞITIN ARAZİ TAŞITI OLARAK VERGİLENDİ-
RİLMESİ HALİNDE İKMALEN TARH EDİLEN VERGİNİN İHTARNAME İLE TARH VE TA-
HAKKUK ETTİRİLMEDEN ÖDEME EMRİ DÜZENLENEMEYECEĞİ HK.<
Yükümlü kurum adına kayıtlı arazi taşıtı niteliğindeki aracın vergile-
rinin noksan ödendiği ileri sürülerek ikmalen tarh edilen fark motorlu
taşıtlar vergisinin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrine karşı a-
çılan davayı; 197. sayılı Kanunun 9. maddesinde, motorlu taşıtlar ver-
gisinin her yılın Ocak ayı başında tahakkuk etmiş sayılacağı, tahakkuk
ettirilen verginin ayrıca mükellefe tebliğ olunmayacağı ve tahakkuk
ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılacağının hükme bağlandığı, olayda
aracın arazi taşıtı niteliğinde olduğu ihtilafsız olduğuna göre tahak-
kuk ve tebliğ edilmiş sayılan verginin vadesinde tam olarak ödenmemesi
sebebiyle, kesinleşen amme alacağı için ödeme emri düzenlenmesinde ka-
nuna aykırılık olmadığı gerekçesiyle reddederek ödeme emrini onayan
Ankara 6. Vergi Mahkemesinin 24.10.1995 gün ve 1995/1160 sayılı kara-
rının; vergilerin vadesinde ödendiği daha sonra vergi dairesinin fark
vergi istemesi usulsüz olduğundan düzenlenen ödeme emrinde yasal isa-
bet bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istemidir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 34. maddesinde ikmalen ve re-
sen tarh edilen vergilerin ihbarname ile ilgililere tebliğ olunacağı,
6183 sayılı Kanunun 55. maddesinde de amme alacağını vadesinde ödeme-
yenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulun-
maları lüzumunun bir ödeme emri ile tebliğ olunacağı hükme bağlanmış-
tır.
Öte yandan, 197 sayılı Kanunun 9. maddesinde, bu Kanuna ekli
(I) ve (II) sayılı tarifelerde yeralan taşıtların vergilerinde 10.
maddeye göre Bakanlar Kurulunca artırım yapıldığı, 3505 sayılı Kanunun
28. maddesiyle değiştirilen 11. maddesinde de, yıl içinde taşıtın ver-
gilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, net ağırlığı, istiap
haddi, motor gücü birimi ve azami kalkış ağırlığı gibi unsurlardan
herhangi birisinde verginin artırılması veya azaltılmasını gerektire-
cek bir değişiklik olduğu takdirde, vergi farkının ayrıca tebliği ge-
rekmediği belirtilmiştir.
Olayda, kanunda öngörülen şekilde tarifelerde ve taşıtın unsur-
larında bir değişiklik olmayıp, aynı taşıt daha önce kamyonet olarak
vergilendirilirken arazi taşıtı (lüks otomobil) olarak kabul edilmiş
ve aradaki vergi farkı tebliğ edilmiş sayılarak ödeme emri düzenlenmiş
ise de; 197 sayılı Kanunun 10 ve 11. maddelerine göre bir değişiklik
olmadığına göre fark verginin 9. maddeye göre tebliğ edilmiş sayılma-
sına olanak yoktur.
Bu durumda ikmalen tarh edilen verginin, ihbarname tebliği su-
retiyle tarh tahakkuk ve tebliğ aşamaları tamamlanarak kesinleşmesi ve
kesinleşen bu verginin vadesinde ödenmemesi üzerine ödeme emri düzen-
lenebileceği hususu dikkate alınmadan düzenlenen ödeme emrinin onanma-
sında yasal isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Ankara 6. Ver-
gi Mahkemesinin ... sayılı kararının bozulmasına karar verildi.(MT/ES)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA