kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 633 1986 1246 16/06/1987
 
DAVAYA KONU EDİLEN REVİZYON İMAR PLANI İLE TAŞINMAZIN KONAKLAMA TESİS-
LERİ ALANI OLARAK BELİRLENEREK SAHİL KEİMİNDEKİ KISMININ GEZİ YOLU,
ARKA KISMININ DA TRAFİK YOLU OLARAK AYRILMASINDA MEVZUATA AYKIRLIK BU-
LUNMADIĞI HK.<
Dava, 18.5.1983 onay günlü, 1/1000 ölçekli Kemer Revizyon imar planı-
nın Yarbaşı mevkiinde bulunan 161 parsel sayılı taşınmazla ilgili kıs-
mının davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali isteğiyle
açılmıştır.
İmar planları insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutlu
luğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı
bir yapılar kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eği-
limlerini yönlendirmek ve toprağı koruma, kullanma dengesini en rayo-
nel biçimde belirlemek amacıyla hazırlanır, koşulların zotunlu kıldı-
ğı biçimde ve zamanda Yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak de-
ğiştirilebilir.
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun planlarla ilgili 7.maddesine gö-
re, Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm alanlarında ve turizm merkezle-
rinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylı nazım imar planlarına
uygun olarak turizm amaçlı uygulama planlarını değiştirmeye ve onayla-
maya yetkilidir.
Yukarıda anılan Yasa kuralı uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığınca
onaylanan dava konusu Kemer Revizyon imar planı ile 7.3.1978 onay gün-
lü Güney Antalya Kemer imar planının revize edilerek uyuşmazlığa konu
161 sayılı parsel konaklama tesisleri alanı olarak belirlenmiş, sahil
kesimindeki kısmından gezi yolu, arka kısmından da trafik yolu geçiril
miş bulunmaktadır.
Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle aynı konumdaki konusu parsele
komşu 159 sayılı parsel sahibinin açmış olduğu Danıştay Altıncı Daire-
sinin 1978/3420 esas sayısında kayıtlı davada yaptırılan keşif ve bi-
lirkişi incelemesi sonucu düzenlenen bilirkişi raporunun incelenmesin-
den, Kemer imar planında öngörülen gezi yolunun Kemer'in sahil boyunca
uzanan önemli promenand bağlantısı ve sahil bandının bir parçası oldu-
ğu, herne kadar turistik tesisler teker teker kısıtlı bir ölçekte kamu
ya hizmet eder görünüyorlarsada bu hizmet yangın kamu yararı anlamına
gelmeyeceğinden, turistik tesisler dışında bir ortak sahil kullanımı
getiren, bütün Kemerlilerin ve alt, orta ve üst gelir grubundan tüm tu
ristlerin ortak kullanımına açık bu düzenlemenin kamu yararına ve plan
lama ilkelerine uygun olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan; davacıya
ait parselin arka kısmından da konaklama tesislerine hizmet veren bir
trafik yolu geçirilmesinde şehircilik esasları, planlama ilkeleri ve
kamu yararına aykırılık bulunmamaktadır.
Öte ynadna, dava dilekçesinde 159 sayılı parselde yer alan Olimpos Mo-
tel'in gezi yoluna rastlayan bölümünün revize edilen planda bugünkü ha
liyle korunduğu, bu durumun ise eşitlik ilkesine aykırı düştüğü öne sü
rülmekteyse de, yapının kamunun kullanımına açık motel olması ve plan-
da yıkılıp yeniden yapılması durumunda inşaat sınırına uyulmasının ön-
görülmüş bulunması ve ayrıca yapıların nitelik bakımından farklı oluşu
nedeniyle bu konuya yönelik sav geçerli görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.
BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA