kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1996 5781 1995 964 04/10/1996
 
DAVACININ İÇKİLİ İŞYERLERİNİN 2559 SAYILI YASA UYARINCA İŞLEMİN YETKİ
YÖNÜNDEN İPTAL EDİLMESİNE KARŞIN, İŞYERİNİN KAPATILMASINA KENDİSİNİN
SEBEP OLMASI NEDENİYLE İDARENİN TAZMİN SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞI HK.<
Davacının, içkili müzikli lokantasının 2559 sayılı Yasa uyarınca kapa-
tılmasına ilişkin Kayseri Valiliği işleminin yargı kararıyla yetki yö-
nünden iptali üzerine, işyerinin kapalı kaldığı süreler içinde uğradı-
ğını öne sürdüğü zararının tazmini istemiyle açtığı davayı reddeden
Kayseri İdare Mahkemesinin 1.11.1994 tarih ve 1994/1036 sayılı kararı-
nın temyizen incelenip bozulması istemidir.
Davacının işletmekte olduğu ... Mahallesi ... nolu yerde faali-
yet gösteren içkili-müzikli lokantanın 2559 sayılı Yasaya dayanılarak
90 gün süreyle kapatılmasına ilişkin 14.5.1992 tarihli Valilik işlemi-
nin iptali istemiyle açtığı dava sonunda; Kayseri İdare Mahkemesince,
Kayseri ilinde Merkez ilçenin Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinin ku-
rulmasıyla ortadan kalktığı davacının işyerinin de Kocasinan ilçesi
sınırları içinde bulunduğu, bu durumda da 2559 sayılı Yasada öngörülen
işyeri kapatma yetkisinin, aynı Yasa gereği mahallin en müyük mülki a-
miri olan kaymakamlıkça kullanılması gerektiği, dava konusu işlemde
yetki yönünden hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu iş-
lemin iptaline karar verilmiştir.
Anılan Mahkemen'nin ... sayılı kararı, temyizen incelenmesi so-
nucunda, Dairemizin ... sayılı kararıyla onanmıştır.
Davacı, kesinleşen yargı kararıyla yetki yönünden iptal edilen
işlem nedeniyle işyerinin kapalı kaldığı süreler içinde uğradığını öne
sürdüğü ... lira zararın tazmini istemiyle dava açmıştır.
Kayseri İdare Mahkemesince, idari işlemin yargı denetimi sonucu
yetki yönünden hukuka aykırı bulunmasının yetkili makamca yeniden iş-
lem tesisine engel oluşturmayacağı, diğer yandan davacının, işyerinde
mevzuata aykırı durumlara sebebiyet vermesi sonucu tutulan tutanağa
dayalı olarak işyerinin kapatılmasına neden olduğu, gerek işlemin ip-
tali istemiyle açtığı, gerekse de bu işlem nedeniyle uğradığı zararın
tazmini istemiyle açtığı bu davada kapatma sebeplerinin bulunmadığı
yolunda iddialarda bulunmadığı da dikkate alındığında idarenin tazmin
borcunu doğuracak bir hukuki sorumluluğunun bulunmadığı sonucuna va-
rıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı, hukuka aykırı olduğu iddiasıyla anılan Mahkeme kararı-
nın temyizen incelenip bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bo-
zulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3622 sayılı Ya-
sayla değişik 49.maddesinde yer alan sebeblerden birinin varlığı ha-
linde mümkündür.
Temyizen incelenen ve yukarıda özetlenen gerekçelere dayalı o-
larak verilen ... İdare Mahkemesinin ... sayılı kararı, usul ve hukuka
uygun olup, bozma nedeni bulunmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin
reddine ve anılan kararın onanmasına, karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:93)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA