kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONBİRİNCİ DAİRE 1996 1624 1996 2462 16/04/1996
 
UZUN SÜRELİ KİRAYA VERİLEN OTOMOBİLLERİN MÜLKİYETİNİN SÖZLEŞME BİTİ-
MİNDE KİRAYA GEÇECEĞİ YOLUNDAKİ SÖZLEŞMEYE DAYANARAK OLAYDA BİR SATI-
ŞIN VARLIĞINDAN SÖZEDİLEMEYECEĞİ HK.<
1986 yılı işlemleri incelenen yükümlü şirketin yatırım teşvik belgesi
kapsamında ithal ettiği otomobillerden bir kısmını başka bir şirkete
on yıl süreyle kiraladığı ancak kira sözleşmelerinden bu işlemin satış
niteliğinde olduğunun tesbit edilmesi üzerine aynı yılın Eylül dönemi
için kaçakçılık cezalı katma değer vergisi ve dahili tevkifat salın-
mıştır. İstanbul 9. Vergi Mahkemesi 7.6.1993 gün ve 1993/891 sayılı
kararıyla; aynı nedene dayanılarak kurumlar vergisi yönünden yapılan
cezalı tarhiyata karşı açılan davada verilen 1993/890 sayılı kararla,
kira sözleşmesinde on yıl için kiralama yapıldığı yolunda anlaşma ya-
pılmış ise de, raporun eki tutanakta 31 adet otomobilin kime ve hangi
süre ve koşullarda kiralandığının belirtildiği, 13 adet otomobili ki-
ralayan Hakan Otomobil ve Kiralama A.Ş.'nin fatura ve sözleşmesinden
kira sürelerinin 1986 yılında bir, iki, üçer aylık dönemlere isabet
ettiği, kira bedellerinin aynı yılda defterlere hasılat olarak kayde-
dildiğinin saptandığı, defter ve belgeler ile beyannamelerin gerçek
durumu yansıtmadığı yolunda yapılmış bir tesbit bulunmadığı, öte yan-
dan kiraya verilen 13 adet otomobilin davacı şirketin aktifinde kayıt-
lı olduğu, trafik sicilinde şirket adına tescilli bulunduğu ve noter
tarafından araç satışına ilişkin düzenlenmiş bir belge de mevcut olma-
dığı bu durumda söz konusu otomobillerin satıldığından söz edilemeye-
ceğinden cezalı tarhiyatın terkin edildiği belirtilerek, aynı gerekçe
ile cezalı katma değer vergisi ve dahili tevkifatı kaldırmıştır.
Davalı idarece, kira sözleşmesinde, bu şartlara uyulması halinde taşıt
alım vergisinin kiracı tarafından ödenmesi kaydıyla hiç bir ücret al-
madan taşıtın devredileceğinin kabul edildiği, bunun kira sözleşmesi-
nin aslında satış hükmünde olduğunu doğruladığı, ortada gizli bir ik-
tisap işlemi olduğu, yapılan cezalı tarhiyatın aynen onanması gerekti-
ği ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen
kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulması-
nı sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine, İstanbul 9. Vergi Mahkeme-
sinin 1993/891 sayılı kararının onanmasına karar verildi. (MT/ES)



 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA