kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 1979 1986 879 23/05/1986
 
2801 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCE TAKDİR KOMİSYONUN-
CA HERHANGİ BİR KARARIN VERİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE BU DOSYALARIN GERİ
ÇEKİLEREK İŞLEMDEN KALDIRILMASI GEREKECEĞİ HK.<
23.6.1977 Tarihinde tapuda tescil işlemi gören taşınmazların satışı
nedeniyle salınan kaçakçılık cezalı Gayrimenkul Kıymet Artışı ve Mali
Denge Vergisine karşı açılan dava hakkında; "2801 sayılı Bazı Kamu Ala
caklarının Özel Uzlaşma Yolu İle Tahsili Hakkında Kanunun 10.maddesi-
nin 1.fıkrasında, 31.12.1977 tarihinden önceki dönemlere ilişkin ola-
rak rayiç bedel takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilmiş Emlak
Alım Vergisi ile Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ait dosyalar hak-
kında anılan komisyonlarca bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
herhangi bir kararın verilmemiş olması halinde söz konusu dosyaların
takdir komisyonlarından geri çekilerek işlemden kaldırılacağı hükmünün
getirildiği, olayda, orman kapsamında olduğundan 4785 sayılı Kanun ge-
reğince, 1945 yılında hazine adına kayıt edilen ve 1744 sayılı Kanun
gereğince de yapılan kadastro tespiti ile orman kapsamından çıkarıla-
rak 23.6.1977 tarihinde şagilleri adına tapuya tescil edilen gayrimen-
kullerin sahiplerinin, 1.3.1977 tarihinde kadastro sırasında ifraz ha-
ritalarında hizalarında görülen maliklere satıldığı ve bedellerinin
tamamen tahsil edildiği yolundaki beyanları ile vergiyi doğuran olayın
vuku bulduğu, satıcı sıfatıyla Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi beyan
namesi verilmemesi üzerine vergi dairesince 26.10.1982 tarihinde tak-
dir komisyonuna müracaat edildiği ve 15.12.1984 günlü takdir komisyonu
kararı ile tespit edilen rayiç değer üzerinden tarhiyat yapıldığının
anlaşıldığı, bu durumda 31.12.1977 tarihinden önce doğan vergi alacağı
için takdir komisyonuna müracaat edildiği ve anılan komisyonca 2801
sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 23.2.1983 tarihine kadar karar veril-
memiş olduğu cihetle anılan kanunun 10/1.maddesi uyarınca dosyasının
işlemden kaldırılması gerekirken davacı adına tarhiyat yapılmasında i-
sabet bulunmadığı" gerekçesiyle esas hakkında karar verilmesine yer
olmadığına karar veren Vergi Mahkemesi kararının; bozulması isteminden
ibarettir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiç birisi bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anı-
lan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.


(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA