kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1994 1779 1994 356 13/06/1994
 
TEKERRÜR NEDENİYLE DAHA AĞIR CEZA VERİLEBİLMESİ İÇİN, ÖNCEKİ CEZANIN
TEBLİĞ EDİLMESİ ŞART OLMAYIP, AYNI NİTELİKTE İKİ SUÇUN İŞLENMESİNİN YE
TERLİ OLDUĞU HK.<
Davacyı, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 12.
maddesi uyarınca işlediği suçün tekerrür olduğu nedeniyle Yükseköğre-
tim Kurumundan çıkarma cezası verilmesine ilişkin 22.1.1993 ve 93.04.
341 sayılı Meslek Yüksek Okul Yönetim Kurulu kararının iptali istemiy-
le açılan davada, davacıya ilk olayla ilgili olarak Meslek Yüksek Oku-
lu Yönetim Kurulunun 22.1.1993 günlü toplantısında aynı tarihli okul-
dan bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verildiği ve bu cezanın henüz dava
cıya tebliğ edilip uygulamaya girmeden aynı günlü toplantıda aynı ta-
rih ile ikinci bir olaydan dolayı tekerrüre girdiği nedeniyle Yükseköğ
retim kurumundan çıkarma cezası verildiği, bu durumda ilk olayla ilgi-
li ceza davacıya tebliğ edilip duyurulmadan ve ceza ile amaçlanan ilgi
linin bağlı olduğu kurumun idari düzenine uygun hareket etmesini sağla
madan ikinci olayla ilgili olarak aynı tarih itibariyle suçun tekerrü-
ründen hareketle bir derece ağır olanının uygulanmasında hukuka uyar-
lık görülmediği gerekçesiyle işlemi iptal eden Zonguldak İdare Mahkeme
sinin 21.12.1993 günlü ve 1099 sayılı kararının bozulması istemidir.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin Disiplin Suçu
nun Tekerrürü başlıklı 12.maddesinde disiplin cezası verilmesine neden
olmuş bir fiil veya halin öğrencilik süresince tekerrüründe bir derece
ağır cezanın uygulanacağı kurala bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, davacı ve arkadaşının 8.12.1992 günü kantin-
de bir öğrencinin Özgür Günden Gazetesini çöpe atması nedeniyle kıza-
rak, PKK nın şerefli bir örgüt olduğunu, gücünden korkması gerektiğini
ifade ederek öğrenciye dövdükleri ve adı geçen öğrencinin yedi gün ra-
por almasına neden oldukları, davacı hakkında açılan soruşturma sonucu
Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulunun 22.1.1993 günlü kararı
ile bir yarıyıl süre ile okuldan uzaklaştırma cezası verildiği ve bu
cezanın dava konusu yapılmayarak kesinleştiği, yine davacı ve arkadaşı
nın 22.12.1992 günü dayak yiyen öğrenci ve arkadaşları ile kavga etme-
si nedeniyle açılan soruşturma sonucu Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kuru
lunun 22.1.1993 günlü toplantısında davacıya ikinci kez bir yarıyıl
okuldan uzaklaştırma cezası verilmesi öngörülürken davacının aynı suç-
tan dolayı daha önce aynı cezayı aldığından bahisle yönetmeliğin 12.
maddesi uyarınca suçun tekerrüre girdiği gerekçesiyle ilk olayda ilgi-
li olarak aynı gün verilen disiplin cezasının tebliğ edilmeden
22.1.1993 günlü toplantıda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasının
verildiği, davacının bu cezayı dava konusu yaptığı anlaşılmaktadır.
Davacının aynı nitelikte suçu işlediği kesindir. Önemli olan önceki ce
zanın tebliği ve uygulanması değil, aynı nitelikte suçun işlenmesidir.
Bu nedenle tekerrüre giren suç nedeniyle davacıya yükseköğretim kuru-
mundan çıkarma cezası verilmesi hukuka uygun olduğundan davanın reddi
gerekirken işlemin iptal edilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle Zonguldak İdare Mahkemesi kararının bozulmasına
karar verildi.

ŞT/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA