kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1997 3801 1996 4647 25/11/1997
 
1.3.1993 TARİHİNDE ARTIRILARAK DEĞİŞTİRİLEN TARİFEDEN DOĞAN EK VERGİ-
NİN BU TARİHTEN SONRA MEYDANA GELECEK OLAYLA UYGULANMASI MÜMKÜN OLUP,
TARİFE DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCE MEYDANA GELEN OLAYLARA UYGULANMASININ MÜM-
KÜN OLMADIĞI HK.<
Büyükşehir Belediye Meclisinin ... tarihli kararıyla mevcut vergi ve
harç tarifelerinin artırılarak değiştirilmesi üzerine yeni tarifeye
göre 1993 yılı için salınan ilan ve reklam vergisinin kaldırılması is-
temiyle açılan davayı; yükümlünün bilinen ölçü ve nispetler dahilinde
beyannamesini süresinde verdiği ve tahakkukunu yaptırdığı, verginin 1.
taksidini vadesinde ödediğinin ihtilafsız olduğu, her ne kadar 2464
sayılı Kanunun 97. maddesi uyarınca düzenlenecek tarifelere göre be-
lediyelere kanunda harç ve katılma payı konusu yapılamayan ancak ilgi-
lilerin hizmetine matuf işler için bir takım ücretler alma yetkisi ve-
rilmişse de ... tarihinde artırılarak değiştirilen tarifeden doğan ek
verginin bu tarihten sonra meydana gelecek olaylara teşmili mümkün o-
lup tarife değişikliğinden önceki tarihte gerçekleşen olaylara uygu-
lanmasının Anayasal kurallara aykırı olması ve ayrıca vergilemenin ge-
nel prensipleri ile de bağdaşmaması nedeniyle yükümlü adına yapılan
fark ilan ve reklam vergisi tarhiyatında yasal isabet görülmediği ge-
rekçesiyle kabul ederek tarhiyatı terkin eden ... Vergi Mahkemesinin
... gün ve ... sayılı kararının; Mahkemenin eksik inceleme neticesinde
karar verdiği ve tarifenin yılbaşından itibaren uygulanacağına dair
bir düzenlemenin bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmekte-
dir.
Temyiz edilen ... Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı ka-
rarında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.
fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anla-
şıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının onanma-
sına, karar verildi.
KARŞI OY
Uyuşmazlık Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 1.3.1993 tarihli
kararıyla mevcut vergi ve harç tarifelerinin artırılarak değiştirilme-
si nedeniyle yeni tarifeye göre salınan ek ilan ve reklam vergisinin
kaldırılması isteminden kaynaklanmaktadır.
2464 sayılı Kanunun 16.maddesinde ".... ilan ve reklam vergisi,
beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri
vergi tarifesinin 1. 2. ve 4. bentlerinde yazılı ilan ve reklamlara a-
it vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler ..."
hükmü yer almaktadır.
Olayda, yükümlü şirketin bilinen oranlar dahilinde beyannamesi-
ni yasal süresi içinde verdiği ve vergisinin 1. taksidini de vadesinde
ödediği, 1.3.1993 tarihli Belediye Meclisi kararı ile tarifenin değiş-
tirildiği ve idarece 1993 yılının tamamına ait ilan ve reklam vergisi-
nin yeni tarifedeki miktarlar üzerinden tahakkuk ettirildiği anlaşıl-
maktadır. Ancak tarifenin değiştirilmesine ilişkin Belediye Meclisi
kararı 1.3.1993 tarihini taşıdığından bu tarihten önceki 1. takside
uygulanması söz konusu olamaz. Bu tarihten sonra ödenecek 2. taksidin
bu tarifeye göre alınması gerekir.
Açıklanan nedenle tarhiyatın tamamını terkin eden mahkeme kararının bo
zulması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:96)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA