kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1991 2493 1991 515 18/11/1991
 
PARA CEZASININ ONANMASINA İLİŞKİN SULH CEZA MAHKEMESİ KARARI YAZILI
EMİRLE BOZULDUĞUNDAN KESİNLEŞMEYEN BU KAMU ALACAĞI İÇİN ÖDEME EMRİ DÜ-
ZENLENEMİYECEĞİ HK.<
Dava, ruhsatsız yapılan yapılar nedeniyle 3194 sayılı yasanın 42.mad-
desi uyarınca para cezası ödenmesine ilişkin belediye encümeni kararı-
na dayanılarak düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılmış, İda-
re Mahkemesince, ödeme emrine dayanak olan belediye encümeni kararına
karşı Sulh Ceza Mahkemesinde dava açıldığı ve encümen kararının onan-
dığı, bu suretle kamu alacağının kesinleşip tajsil edilebilir duruma
geldiği, bu durumda ödeme emri tanzim ve tebliğinin 6183 sayılı yasa-
nın 55.maddesi hükmü gereği olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar
verilmiş ve bu karar davacı kurum tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz dilekçesine ekli Yargıtay 7.Ceza Dairesi kararının incelenme-
sinden, ödeme emrine dayanak olan belediye encümeni kararına yapılan
itiraz üzerine verilen ve anılan encümen kararının onanmasına ilişkin
Sulh Ceza Mahkemesi kararının yazılı emre müsteniden bozulduğu anla-
şılmaktadır. Bu durumda kamu alacağının kesinleşip tahsil edilebilir
duruma geldiğinden söz edilmesi mümkün olmayıp davacı kurum adına dü-
zenlenen ödeme emrinin bu nedenle incelenerek uyuşmazlık hakkında ye-
niden bir karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan sebeplerle, temyize konu Ankara 6.İdare Mahkemesi kararının
bozulmasına karar verildi.

(MT/SE)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA