kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1990 2779 1988 928 26/11/1990
 
1918 SAYILI KANUNA MUHALEFETTEN HAKLAROINDA KAMU DAVASI AÇILAN VE DAVA
NIN DEVAMI SIRASINDA TEMİNATLA DAVACIYA İADE EDİLEN ARACA 6183 SAYILI
YASA UYARINCA İHTİYATİ HACİZ İŞLEMİ UYGULANAMAYACAĞI HK.<
1918 sayılı kanuna muhalefetten haklarında kamu davası açılan ve dava-
nın devamı sırasında söz konusu Kanunun 21.maddesi uyarınca teminatla
davacıya iade edilen araca, 6183 sayılı Kanunun 13.maddesi 6.bendi uya
rınca konulan ihtiyati haciz şerhinin iptali istemiyle açılan dava so-
nunda Vergi Mahkemesince; 6183 sayılı Yasanın 13.maddesine göre temi-
nat gösterildikten sonra araca konulan ihtiyatı haczin kaldırılması ge
rektiği, aksinin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlem
iptal edilmiştir.
Anılan İdare Mahkemesi kararının; 6183 sayılı Yasanın 13.maddesi 6.ben
dinde, "hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasının müstelzim
fiil dolayısıyla amme davası açılmış ise" hükmünün yer aldığı, yatırıl
dığı belirtilen teminatın ise otonun elden çıkarılması halinde meydana
gelecek hazine zararını karşılamaya yönelik olduğu, haciz şerhi ile
otonun kolayca başkasına satılmasının engellendiği, satılan otonun bir
daha ele geçmeyeceği ileri sürülerek temyizen bozulması istenilmekte-
dir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanunla deği-
şik 49.maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkün-
dür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nite-
likte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen ka-
rarın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:82-83) BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA