kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1997 4370 1996 4504 24/12/1997
 
KİRA KONTRATININ YENİLENMESİ NEDENİYLE 492 SAYILI KANUNUN 111.MADDESİ
UYARINCA İŞYERİ AÇMA HARCI ALINMASININ YERİNDE OLMADIĞI HK.<
Yükümlü Kurumun ... sınır kapısında bulunan gümrük hattı dışı eşya sa-
tış mağazasına ait kira kontratının 1992 yılında yenilenmesi nedeniyle
492 sayılı Harçlar Kanununun 111. madde hükmü uyarınca Kurum adına
tarh edilen açma harcı ile kesilen kusur cezasının kaldırılması iste-
miyle açılan davayı; 492 sayılı Harçlar Kanununun 111. maddesinde, bu
Kanunda ve ekli tarifede aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu kısımda
yazılı olup harca tabi tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya
devir suretiyle başkalarına intikallerinde ve herhangi bir sebeple ip-
tal edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar tam harç alınacağının
hükme bağlandığı, anılan Kanuna ekli 8 sayılı tarifeye 3505 sayılı Ka-
nunla eklenen ve "Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname
harçları" başlığını taşıyan X. bölümün 1/c maddesinde ise giriş-çıkış
kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden
işletme izin harcının her yıl için alınacağı belirtildiği halde açma
harcının her yıl alınacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği-
nin görüldüğü, işyeri açma harcının kelime anlamından da anlaşılacağı
üzere işyeri açmaya mahsus bir harç olduğu, kira kontratının yenilen-
mesi suretiyle kira müddetinin uzatılmasının işyerini yeniden açma an-
lamını taşımadığı, kaldı ki 8 sayılı tarifenin ilgili hükümlerinin dü-
zenleniş şeklinden işletme harcının her yıl, açma harcının ise bir de-
faya mahsus olmak üzere alınacağı sonucuna varıldığından, kira kontra-
tının yenilenmesi nedeniyle yükümlü kurumdan işyeri açma harcı iste-
nilmesinde yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek açma
harcı ile kusur cezasını kaldıran ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve
... sayılı kararının;492 sayılı Harçlar Kanununun 111. madde hükmü ge-
reğince aksine bir hüküm yok ise belgelerin her yenilenmesinde açma
harcın da yeniden alınacağı, yükümlünün bağlı olduğu Başbakanlık Güm-
rük Müsteşarlığı ... Gümrükleri Başmüdürlüğünün ilgili kuruluşa gön-
derdiği ... tarih ve ... sayılı yazıda da kira kontratının her yeni-
lenmesinde açma ve işletme harçlarının yatırılması gerektiğinin bil-
dirildiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Temyiz edilen ... Vergi Mahkemesinin 11.6.1996 tarih ve
1996/275 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin
bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme
kararının onanmasına karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:96)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA