kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1985 939 1985 545 20/11/1985
 
ANADOLU LİSELERİNDE KONTENJAN AÇIĞININ ÖN KAYIT SİSTEMİ YERİNE YEDEK
LİSTE İLE TAMAMLANMASINDA DAVACININ OĞLUNUN BİR HAKKININ KAYBININ SÖZ
KONUSU OLMADIĞI HK. <
1984/1985 öğretim yılı Anadolu liseleri, Özel Türk ve Yabancı okulları
2.basamak sınavı sonucunda 216.678 puan alan davacının ikinci tercihli
olan Güzelbahçe Anadolu lisesine ön kayıt sistemiyle kaydının yapılma-
sı isteğinin reddine ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılan davayı,
dava konusu işlemde ilgili yönetmelik, kılavuz ve genelge esaslarına
aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden İdare Mahkemesi kararının
bozulması istenmiştir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
nun 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
1984/1985 öğretim yılında Anadolu Liseleri, Özel Türk ve Yabancı Okul-
lar 2.basamak sınavında 216.678 puan alan davacı 1.tercihi olan Borna-
va Anadolu Lisesi yedek listesinde yer almıştır.
Bir kısım derslerin Öğretimini Yabancı dille yapan Resmi Okullar Özel
Yönetmeliğinin 6.maddesinin 3.fıkrasında, hiçbir okulu kazanamayan öğ-
rencilerden ön kayıt sistemiyle kontenjan doluncaya kadar öğrenci alı
nacağı kurala bağlanmış olmasına karşın Milli Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığının genelgesi ile yedek listelerdeki puan sırasına göre öğren
ci alınacağı belirtilmiştir.
Davacının oğlunun Bornava Anadolu Lisesi Yedek listesinin 59.sırasında
olduğu, bu listede 58 kişinin kendisinden yüksek puan aldığı, Güzelbah
çe Anadolu lisesinin ise 5 kontenjan açığını yedek listeden tamamladı-
ğı, kaydı yapılan bu öğrencilerden ikisinin puanının da davacının oğ-
lundan yüksek olduğu dosyanın incelenmesinden anlaşılmıştır.Bu durumda
Bornava Anadolu Lisesi yedek listesindeki 58 ve Güzelbahçe Anadolu Li-
sesi yedek listesindeki 2 öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrencinin pua
nı davacının puanından yüksek durumdadır.
Ön kayıt sisteminin uygulanması halinde bu 60 öğrencinin de istekte bu
lunmaya yasal hakları olacağına ve istekte bulunma olasılığının da da-
vacının oğlunun istekte bulunma olasılığına eşit olacağına göre önce-
likle bu 60 kişi arasından 5 kişinin 5 kontenjan açığı bulunan Güzel-
bahçe Anadolu lisesine kaydının yapılması gerekeceğinden, yedek liste
gereğince kayıt yapılması sonucunda davacının hakkının kaybolduğunu ka
bule olanak bulunmamaktadır.
Kontenjan açığının ön kayıt sistemi yerine yedek liste ile tamamlanma-
sına ilişkin genelge idarenin yönetmeliğe aykırı bir uygulaması olarak
kabul edilse dahi salt bu hatanın davacıya hak kazandıramayacağı kuş-
kusuzdur.
Açıklanan nedenle İdare Mahkemesi kararı sonuç olarak yerinde görüldü-
ğünden ve bozulmasını gerektiren başka bir neden de bulunmadığından
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER, SAYI: 62-63)
RD/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA