kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1989 18 1988 162 03/03/1989
 
İDARECE KAMULAŞTIRMA KARARININ DAYANAĞI OLARAK GÖSTERİLEN PLANIN, KAMU
LAŞTIRMA KARARI İLE BİRLİKTE DAVA KONUSU EDİLEBİLECEĞİ HK.<
Muğla-Sarıgerme Turizm sınırları içinde bulunan taşınmazın kamulaştı-
rılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı işlemi ile bu işlemin da-
yanağı olan düzenleyici işlemlerin iptali istemiyle açılan davada İda-
re Mahkemesince, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 8.maddesi uyarın-
ca turizm alanlarında kalan taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin
işlemlere karşı idari yargıda dava açma olanağı bulunmadığından, dava-
nın bu bölümünün incelenmeksizin reddine, davanın 1/5000 ölçekli nazım
imar planına yönelik bölümünün ise, nazım imar planlarının, uygulama
planlarının yapımına esas olmak üzere hazırlanan planlar olduğu, dava-
cının menfaatini doğrudan ihlal etmediği nedeniyle ehliyet yönünden
reddine karar verilmiştir.
Temyiz incelemesi sonucu Danıştay Altıncı Dairesince ... sayılı karar-
la, olay tarihinde yetkili bulunan Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon
Kurulu tarafından kabul edilip, 6.9.1982 günlü 17804 sayılı Resmi Gaze
tede yayınlanarak kesinleşen Muğla-Sarıgerme Turizm Alanı sınırları
içinde kalan taşınmazın 29.6.1984 gününde Bayındırlık ve İskan Bakanlı
ğınca onaylanan, yöreyle ilgili 1/5000 ölçekli plan uyarınca kamulaştı
rıldığı ve arazinin kullanılış biçimi ile ilgili kararları içeren bu
planın iptalini istemekte davacının menfaatinin bulunduğu ayrıca dava
dilekçesinde kamulaştırma işlemi ve bunun dayanağı olan düzenleyici
işlemlerin iptali istendiğinden imar planının yanısıra yörenin Turizm
Alanı olarak belirlenmesine ilişkin işlemlerin de dava konusu edildiği
belirtilerek, davanın, yörenin Turizm Alanı olarak belirlenmesine iliş
kin işlem ile imar planına yönelik bölümünün sonuçlandırılmasından son
ra kamulaştırmaya yönelik bölümü hakkında karar verilmesi gerektiği be
lirtilerek ve dava konusu plan yönünden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
da davalı konumuna alınarak yeniden inceleme yapılmak üzere, İdare Mah
kemesi kararı bozulmuştur.
İdare Mahkemesi, Danıştay Altıncı Dairesinin bozma kararına uymayarak,
dava açıldığı tarihte, taşınmazın Turizm Alanı içinde kaldığı bilinme-
sine rağmen davacı tarafın vermiş olduğu dilekçelerde yörenin Turizm
alanı olarak belirlenmesine ilişkin işlemin dava konusu edildiğine
ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmediği, yargı yerinin de davacı
yerine geçerek işlemin dayanağı düzenleyici işlemin var olup olmadığı
ya da işlemle ilgileri konusunda yoruma ve varsayımlara dayanarak tes-
pit yapmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle, ilk kararında ısrar etmiş
tir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Kültür ve Turizm Bakanlığı oluru ile
kamulaştırma çalışmalarına başlanıldığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
adına, Köyceğiz Kaymakamlığınca 2.5.1986 tarihinde davacıya noter ara-
cılığı ile tebliğ edilen kamulaştırma kararında, taşınmazın 2992 sayı-
lı Kanun uyarınca kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı, durumun anı-
lan Kanunun 13.maddesi uyarınca duyurulduğu ve 14.maddesi uyarınca da-
va açılabileceğinin hatırlatıldığı, kamulaştırma kararı ekinde gönderi
len makam onayında da kamulaştırmanın sebebinin "Sarıgerme- Turizm Ala
nı içinde bulunan taşınmazların mülkiyet bütünlüğünü sağlamak" olarak
ifade edildiği anlaşılmaktadır.
Davacı, bu tebligat üzerine kamulaştırma işlemi ile bu işleme dayanak
oluşturan düzenleyici işlem ve planın iptali istemiyle dava açmıştır.
İdare savunmalarında, kamulaştırılan taşınmazın 6.9.1982 günlü 17804
sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Muğla-Sarıgerme Turizm Alanı içinde
kaldığı, Turizm Alanına ait 1/5000 ölçekli imar planının 29.6.1984 ta-
rihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe girdi-
ği kamulaştırma işleminin bu plana göre yapıldığı ve ayrıca kamu yara-
rı kararı alınmasına gerek olmadığı belirtilmektedir.
Bu hale göre davada, Kültür ve Turizm Bakanlığının kamulaştırma işlemi
ile birlikte bu işlemin dayanağı işlemlerin ne olduğu bilinmekte ve
İdare Mahkemesinin, ısrar kararında belirttiği "davacı taraf yerine ge
çerek yoruma ve varsayımlara dayalı tespit yapması" durumu bulunmamak-
tadır.
Dava konusu edilen kamulaştırma kararının dayanağı bizzat davalı idare
tarafından da 29.6.1984 günlü plan olarak ifade edildiğinden ve kamu-
laştırma işleminin bu plana dayandığı anlaşıldığından, kamulaştırma ka
rarı ile birlikte iptali istenilen plan ile davacının menfaat alakası-
nın bulunduğunda kuşku yoktur.
Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulü ile İdare mahke
mesi ısrar kararının, Danıştay Altıncı Dairesinin bozma kararı doğrul-
tusunda bozulmasına karar verildi.(DAN-DER; SAYI:76-77) BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA