kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1996 3659 1995 7338 19/09/1996
 
ETRAFI YAPILAŞMIŞ BİR PARSELİN, SIRF BU NEDENLE YOĞUNLUĞUN GETİRECEĞİ
YEŞİL ALAN GEREKSİNİMİNİN KARŞILANMASI İÇİN KONUM İTİBARİYLE ÇOK YOĞUN
OLMASA DAHİ YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN KİŞİ VE KAMU YARARI GEREĞİNİ
GİDERECEĞİ NEDENİYLE UYGUN OLMADIĞI HK.<
İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 1995/706 sayılı kararının usul ve yasaya
aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dava, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, ... parsel sayılı taşınmazın
8.11.1993 onay tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planında yeşil alana
ayrılmasına ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkeme-
since, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu dü-
zenlenen rapor ile dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte de-
ğerlendirilmesinden, 1/5000 ölçekli Üsküdar Nazım İmar Planı kapsamı
içindeki alanda kişi başına düşen yeşil alan miktarının standartların
altında olduğu, 1/5000 ölçekli planda nüfusun artırılmaması ilke ola-
rak benimsenmekle birlikte plan kararıyla bu ilkeye uyulmadığından ge-
lecekte anılan bölgede yoğunluğun artacağı, bu nedenle bilirkişi rapo-
runun yeşil alan gereksiniminin mahalle bazında komşuluk birimine hiz-
met verecek şekilde çözümlenmesinin yeterli olabileceği şeklindeki so-
nuç bölümünün benimsenmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın
reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edil-
miştir.
Dosyanın incelenmesinden, davanın...sayılı Büyükşehir Belediye meclisi
kararıyla onaylı 1/5000 ölçekli Üsküdar Nazım İmar Planının Üsküdar,
119 pafta, 598 ada, 1 parsel sayılı taşınmazla ilgili kısmının iptali
istemiyle açıldığı, bu plan gereğince anılan parselin tamamının yeşil
alana ayrıldığı anlaşılmaktadır.
İdare Mahkemesince 1/5000 ölçekli planın dava konusu parselle
ilgili kısmının, parselin çevre ile ilişkileri, yörenin bütünü dikkate
alınarak şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına uygun bulunup bu-
lunmadığı hususlarının incelenmesi amacıyla taşınmazın mahallinde yap-
tırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda özet-
le; dava konusu parselinde yer aldığı İcadiye Mahallesinde bu parsel
hariç olmak üzere kişibaşına 1 m2 yeşil alan düştüğü, bu mahallede ki-
şi başına düşen yeşil alan standardı düşük olmakla birlikte, 200 metre
ötesinde komşu mahalle sınırları içerisinde planlanan alandaki en bü-
yük spor kompleksi olan yaklaşık 2,5 hektarlık bir alanın bulunduğu,
bu alanda değerlendirildiğinde yaklaşık kişi başına 2 m2 yeşil alan
düştüğü, diğer yandan plan sınırı içerisinde yer almayan ancak boğaz
ile dava konusu parselin yer aldığı icadiye mahallesi arasında bulunan
mahalle büyüklüğüne eş değerdeki Fethi Paşa Korusunun bulunduğu, ma-
hallenin yürüme mesafesinde olan bu korunun toplumsal ve Fiziksel,
Psikolojik yeşil alan işlevini mahalle için üstenmesinin yanı sıra İs-
tanbulun hava koridoru olan boğaz ile mahallenin arasında havalandırma
kanalı görevini de yerine getirdiği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı
raporunun bir maddesinde; 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla, ada
içerisindeki parsellerin % 35'i kullanılmak suretiyle park ve çocuk
bahçesi alanlarının düzenlenmesi suretiyle yeşil alanların artırılaca-
cağının belirtildiği, yeşil alanların yerseçiminde gözönünde bulundu-
rulması gereken ilkelerden birininde yeşilin sürekliliği olmasına rağ-
men planlanan alanda kemikleşmiş yoğun yapılaşma nedeniyle böyle bir
yeşil alan sürekliliğinden bahsedilmeyeceği, dolayısıyla böyle bir il-
ke nedeniylede parselin tamamının yeşil alana ayrılmasının sözkonusu
olamayacağı, kamu yararı ilkesi ve kişi mülkiyeti arasındaki dengenin
sağlanması açısından da, yapılaşmış alanlarda hakkını kullanmış olan-
lara ek haklar verilirken, bu yoğunluk artırımının doğuracağı yeşil a-
lan gereksiniminin karşılanması için yapılanma hakkını hiç kullanmamış
boş parsellerin konum itibariyle çok uygun olmasalar dahi yalnızca ye-
şil alan standardını yükseltmek amacıyla yeşil alana dönüştürülmesi,
kişi ve kamu yararı dengesini zedelediği, bu tür yapılaşmış alanlarda
yeşil alanların oluşturulmasında geniş katılımın sağlanmasının gerek-
tiği, sonuç olarak, Çevre mahallelerdeki yürüme mesafesinde ulaşılabi-
lecek spor alanlarının ve gezinti, dinlenme gereksinimlerine cevap ve-
ren ve havalandırma işlevlerini üstlenen fethi paşa korusunun mahalle
komşuluğunda bulunması, mahalle içinde yer alan çocuk bahçesi gibi ye-
şil alanların mahalle alt gurupları bağlamında değerlendirilmesi sonu-
cunda dava konusu parselin tamamının yeşil alan olarak ayrılmasının
gerekli olmadığının bildirildiği, bu durumda 1/5000 ölçekli planla da-
vacıya ait taşınmazın tamamının yeşil alana ayrılmasında şehircilik
ilkelerine, ve planlama esaslarına uyarlık bulunmadığı açıktır.
Bu nedenle, İdare Mahkemesince, 1/5000 ölçekli planın dava ko-
nusu parsele ilişkin kısmında Şehircilik İlkelerine, Planlama esasla-
rına aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilme-
sinde hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 24.5.1995
günlü, 1995/706 sayılı kararının bozulmasına karar verildi. (MT/NÇ)

(DAN-DER; SAYI:93)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA