kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 989 1987 543 10/11/1987
 
İMAR PLANI UYARINCA KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPI-
NIN 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE İŞLEM TESİS EDİL-
MEKSİZİN BELEDİYECE MÜHÜRLENMESİ VE FAALİYETTEN MEN EDİLECEĞİ YOLUNDA
İŞLEM YAPILMASINDA İSABET BULUNMADIĞI HK.<
Dava, davacıya ait işyerinin Tarlabaşı imar planında kamulaştırma saha
sında kaldığından başka yere nakledilmesinin zorunlu hale gelmesi nede
niyle 1.5.1986 tarihine kadar süre tanınabilmesi için bir taahhütname
verilmediği takdirde işyerinin mühürleneceği yolunda tesis edilen işle
min iptali dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince; onaylı imar planı
gereğince kamulaştırma sahasında kalan taşınmaz için uygulanacak işle-
min 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile belirlendiği, bu durumda işye-
rinin kamulaştırılması gerekirken bu yönteme uyulmaksızın mühürleme
faaliyetten men edileceği yolundaki işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı
gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş, karar davalı belediye ta
rafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbi
risi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme
kararının onanmasına karar verildi. BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA