kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1997 3823 1996 217 25/11/1997
 
6183 SAYILI KANUNUN 81 VE 83.MADDELERİ UYARINCA KENDİSİNE GÜVENİLİR
ŞAHIS OLARAK MAL BIRAKILAN KİŞİNİN SORUMLULUĞUNUN EN FAZLA HACİZ ZAP-
TINDA BELİRLENEN DEĞER KADAR OLACAĞI HK.<
... Tarım Ürünleri Ticret ve Sanayi Limited Şirketinin vergi borcu ne-
deniyle haczedilip yükümlüye güvenilir şahıs olarak bırakılan bir kı-
sım menkul malların gereği gibi muhafaza ve teslim edilemediğinden ba-
hisle yükümlü adına düzenlenip tebliğ edilen ödeme emrinin iptali is-
temiyle açılan davayı; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 83. maddesinde, güvenilir şahısların kendilerine bı-
rakılan malları, alacaklı amme idarelerince yapılacak ilk talep üzeri-
ne derhal ve kendilerine ilk teslim edildiği zamandaki durumları ile
geri vermek mecburiyetinde oldukları, bu mecburiyeti yerine getirme-
yenlerin bu malların kendilerine atfolunmayacak bir sebepten dolayı
telef veya zayii olduğunu ispat edemedikleri takdirde geri verilmeyen
değeri tutarınca borçlu sayılacaklarının öngörüldüğü, aynı Kanunun 81.
maddesinde de, haczedilen mallara haczi yapan memur tarafından bir de-
ğer biçileceği, gereksinme duyulduğu takdirde bu malların yeniden bi-
lirkişi marifetiyle değerlendirilebileceğinin hükme bağlandığı, dosya-
nın incelenmesinden, ... Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şirke-
tinin 1988-1989 yıllarına ait işlemlerinin incelenmesi sonucu saptanan
matrah farkları üzerinden ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz kararı
alındığı, şirketin borcu için ortaklar tarafından kendilerine ait bir
kısım malların teminat olarak gösterildiği, şirketin vergi borçlarına
karşılık ... tarihli iki adet haciz tutanağı ile ... lira tutarındaki
sözkonusu malların haczedilerek güvenilir şahıs olarak yükümlüye tes-
lim edildiği, Vergi Dairesi tarafından 8.3.1994 tarihli yazı ile söz-
konusu malların 15 gün içinde idareye iade edilmesinin istendiği ve bu
yazının yükümlüye tebliğ edilmesine rağmen malların teslim edilmediği,
bu mecburiyeti yerine getirmeyen yükümlü adına, teminatın karşılığı o-
lan vergi ve ceza miktarı olan ... liralık ödeme emri düzenlenerek
tebliğ edildiğinin anlaşıldığı, olayda güvenilir şahıs olarak yükümlü-
ye bırakılan malların tahmini değerinin haciz tutanaklarında toplam
... lira olarak belirlendiği gözönünde bulundurulduğunda ve anılan hü-
kümler uyarınca, kendisine güvenilir şahıs olarak mal bırakılan kişi-
nin sorumluluğunun en fazla haciz zaptında belirlenen değer kadar ola-
cağı öngörüldüğünden dava konusu ödeme emrinin ... liralık kısmında
yasal isabet görülmediği gerekçesiyle kısmen kabul ederek ödeme emri-
nin ... liralık kısmını onayan, ... liralık kısmını iptal eden ...
Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının; vergi dairesin-
ce, 1990 yılında değer olarak biçilen miktarın yüksek enflasyon karşı-
sında eriyip kamu alacağının teminatı olma niteliğini kaybettiği, yü-
kümlü tarafından ise vergi mahkemesinin eksik incelemeyle karar verdi-
ği ileri sürülerek bozulmasıistenilmektedir.
Temyiz edilen ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı
kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin
1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı an-
laşıldığından tarafların temyiz istemlerinin reddine, karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:96) (MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA