kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 1910 1984 269 07/05/1984
 
BELEDİYEYE AİT İMAR YOLU ÜZERİNDE YAPILAN YAPININ 775 SAYILI KANUNA
GÖRE YIKTIRILMASINDA İSABETSİZLİK BULUNMADIĞINDAN, ARSANIN MALİKİNİN
DAVACI OLMAMASI NEDENİYLE YIKIM İŞLEMİNİ İPTAL EDEN İDARE MAHKEMESİ
KARARININ BOZULMASI HK.<
Dava, belediyeye ait imar yolu üzerine yapılan havuz ve beton saha in-
şaatının 775 sayılı yasanın 18.maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin
belediye encümeni kararının iptali dileğiyle açılmış olup İdare Mahke-
mesince verilen kararla, havuz ve beton saha inşaatlarının tapuda ma-
liki olmayan davacı adına, inşaat kendisi tarafından yapılmış olsa bi-
le yıkım kararı verilmesinde 6785 ve 775 sayılı yasa kurallarına uyar-
lık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş, karar
davalı belediye tarafından temyiz edilmiştir.
775 sayılı Gecekondu Kanununun 18.maddesinde bu yasanın yürürlüğe
girdiği tarihten sonra belediye sınırları içinde veya dışında beledi-
yelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve
arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde ya
pılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapıların, inşa sırasında ol-
sun gerek iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına gerek kalmak
sızın belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılacağı
kurala bağlanmıştır.
Olayda, ... parsel sayılı taşınmazdaki davacıya ait kahvehanenin önün-
de ve belediyeye ait imar yolu üzerine, davacı tarafından havuz ve be-
ton saha yapıldığının mahallinde düzenlenen tutanakla tesbit edildiği,
anılan tutanağın kendisine tebliğ olunduğu, sözü edilen inşaatın 775
sayılı yasanın yukarıda değinilen hükmü uyarınca yıkımına belediye en-
cümenince karar verildiği dosyada yer alan belgelerin incelenmesinden
anlaşılmış olup, tesis edilen işlemde yukarıda sözü edilen yasa hükmü-
ne aykırılık bulunmamaktadır.
Her ne kadar, idare mahkemesince uyuşmazlık konusu inşaatın üzerinde
bulunduğu taşınmazın tapuda davacı adına kayıtlı olmaması hususunu bu
kişi hakkında alınan yıkma kararının iptali nedeni olarak görülmüşse
de, davacının sahibi olduğu kahvehanenin önüne isabet eden ve sadece
kendisinin yararlandığı söz konusu yapının bu kişice yaptırılmış ola-
bileceğinin kabulü zorunluluğu karşısında açılan davanın reddine karar
verilmesi gerekirken iptalinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle İdare Mahkemesince verilen bozulmasına, 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 2.fıkrası uyarınca aynı
nedenlerle de davanın reddine karar verildi.

(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA