kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 1865 1986 780 14/05/1986
 
TAŞINMAZIN SATILAN HİSSESİNE İSABET EDEN KISMININ SATIŞ TUTARI ÜZERİN-
DEN TELLALLIK HARCI ÖDENECEĞİ, TAŞINMAZIN TAMAMI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ
BEDELİ ÜZERİNDEN TELLALLIK HARCI TAHAKKUK ETTİRİLEMİYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; Trabzon Sulh Hukuk Mahkemesinin izale-i Şuyu Kararına isti
naden, mahkemenin satış memurluğunca yapılan satıştan dolayı tahakkuk
ettirilerek tahsil edilen ... lira tellallık harcının, kesin satış be-
deli üzerinden hesaplanacak ... liranın tahsili ile geri kalanın iade-
si yolunda açılan davanın vergi mahkemesince reddedilmesinden doğmuş
bulunmaktadır.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67.maddesinde, Belediye sınır-
ları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane mezat
yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye münadisi veya tel-
lalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından
her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve men
kullerin satışı tellallık harcına tabi olduğu, 69.maddesinde ise, Tel-
lallık harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların gayrisafi
tutarı olduğu, bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiç bir indirim
yapılamıyacağı belirtilmiştir.
Madde hükümlerinin birlikte incelenmesinden, harcın konusuna giren sa-
tış tabirinin fiilen satışı yapılan gayrimenkulleri kapsadığı, başka
deyişle harcın matrahının gerçekleşen satış işleminin gayrisafi tuta-
rının olduğu anlaşılmaktadır. Aksi takdirde madde hükümlerinde "satışa
çıkarılan gayrimenkullerden" bahsedilmesi gerekirdi.
Olayda, anlaşmazlık konusu taşınmazın tamamı satılmayıp yükümlünün,
kendi hissesi dışında kalan hisse miktarı satıldığından bu satış tuta-
rı olan ... lira üzerinden tellallık harcı ödenmesi gerekirken yükümlü
nün hissesi de dahil olmak üzere gayrimenkulün tamamı için belirlenen
... lira satış bedeli üzerinden tellallık harcı tahakkuk ettirilmesin-
de kanuni isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne Vergi Mahkemesi kararı-
nın bozulmasına ... liraya isabet eden tellallık harcının tasdikine,
fazlaya isabet eden kısmın re'sen terkinine karar verildi.
(MS/YÖ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA