kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 2000 958 1999 2761 04/04/2000
 
DAMGA VERGİSİNİ DOĞURAN OLAYIN SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI ANDA MEYDANA
GELDİĞİ, SÖZLEŞMENİN FESHİNİN VERGİYİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI HK.<
Davacı Şirket ile üçüncü kişi arasında düzenlenen reklam ve ilan söz-
leşmelerinin sonradan feshedilmesi nedeniyle, sözleşme ile ilgili ola-
rak ihtirazi kayıtla verilen beyannamede gösterilen ve ödenen damga
vergisini; 488 sayılı Yasanın 1'inci maddesinden bahsedilerek, düzen-
lenen bir kağıdın damga vergisine tabi olabilmesi için, sadece yazılıp
imzalanmasının yeterli olmadığı, aynı zamanda herhangi bir hususu is-
pat veya belli etmek için ibraz edilebilme özelliğine sahip olması ge-
rektiği, olayda, birincisi ..., ikincisi ... tarihinde düzenlenen her
iki sözleşmeden ilkinin ikinci bir sözleşme ile değiştiğinin; ikinci-
sinin de herhangi bir şekilde uygulanmadan ... tarihinde düzenlenen
fesihname ile yürürlükten kaldırıldığının ve her iki sözleşmenin de
herhangi bir makama ibraz edilmediğinin görüldüğü; ayrıca, ilk sözleş-
mede taraflardan birinin imzası bulunmadığından sözleşmenin ibraz edi-
lebilecek nitelikte olmadığı, ikinci sözleşmenin ise, birinciyi değiş-
tirmekle beraber sözleşme miktarını azalttığından ve ... tarihli fe-
sihname ile tamamen ortadan kaldırıldığından, damga vergisine tabi ol-
madığı, bu durumda iki sözleşmeye ilişkin olarak tahakkuk eden ve ih-
tirazi kayıtla ödenen damga vergisinde yasal isabet bulunmadığı gerek-
çesiyle terkin eden ... Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı ka-
rarının; davacı Şirket tarafından düzenlenen her iki sözleşmenin de
bir hususu ispat veya belli etmek üzere ibraz edilebilir nitelikte ol-
duğu, bu durumda sözleşmeler için damga vergisi tahakkuk ettirilmesi-
nin yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19'uncu maddesinde; vergi ala-
cağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hu-
kuki durumun tekemmülü ile doğacağı açıklanmış olup; 488 sayılı Damga
Vergisi Kanununun 1'inci maddesinde de, bu Kanuna ekli (1) sayılı tab-
loda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; bu Kanundaki ka-
ğıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret
konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli
etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade edeceği düzenleme-
sine yer verilmiştir. Buna göre; olayda, ilan ve reklam sözleşmesi
dolayısıyla, damga vergisi, söz konusu sözleşmenin hukuken tekemmül
ettiği; yani, taraflarınca imzalandığı tarihte doğmuş bulunmaktadır.
Her ne kadar, ilgililerce imzalanan bir belgenin damga vergisi-
ne tabi olabilmesi için, ayrıca bir hususu ispat ve belli etmek için
ibraz edilebilme niteliğine de sahip bulunması gerekmekte ise de; söz-
leşmenin bu niteliği kazanabilmesi; kullanılması, ibraz edilmesi veya
hükmünden yararlanılması koşuluna bağlı değildir; bu nitelik, sözleş-
menin hukuken tekemmül ettiği anda, esasen, mevcuttur.
Öte yandan; damga vergisini doğuran olay olarak, "ibraz edilme
veya hükümlerinden faydalanma" haline, Damga Vergisi Kanununun anılan
1'inci maddesinin son fıkrasında, yalnızca yabancı memleketlerle Tür-
kiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar ba-
kımından göndermede bulunulmuş; Türkiye'de düzenlenen kağıtların damga
vergisine tabi olabilmeleri için, böyle bir koşul aranmamıştır.
Bu açıklamalar karşısında; her ne kadar, davacı Şirket tarafın-
dan imzalanmaması sebebiyle hukuken tekemmül etmemiş bulunan ... ta-
rihli sözleşme dolayısıyla damga vergisini doğuran olay meydana gelme-
mişse de; ... tarihli sözleşmenin taraflarınca imzalanıp, tekemmül et-
tirildiği tarihte doğan damga vergisinin, kullanma, ibraz veya hükmün-
den yararlanma halinin gerçekleşmemesi veya feshi üzerine ortadan
kalkmasına hukuken olanak bulunmadığından, bu sözleşme dolayısıyla
şirket adına yapılan damga vergisi tahakkukunda yasal isabetsizlik bu-
lunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kısmen kabulü ile mah-
keme kararının ... günlü sözleşme dolayısıyla yapılan damga vergisi
tahakkukuna ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına; ... tarihli sözleşme
dolayısıyla yapılan tahakkukla ilgili hüküm fıkrasına yönelik temyiz
isteminin ise, reddine; mahkeme kararının bu hüküm fıkrasının onanma-
sına karar verildi. YÖ/ES
(DAN-DER; SAYI:104)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA