kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1997 229 1995 1972 22/01/1997
 
AYNI FAALİYETİN İCRASINA TAHSİS EDİLEN VE İKİ AYRI BÖLÜMDEN OLUŞAN İŞ-
YERİNİN İKİ AYRI İŞYERİ OLARAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNE TABİ TUTULMA-
SININ YERİNDE OLMADIĞI HK.<
İnşaat müteahhitliği yapan yükümlünün bu faaliyetini yürüttüğü birbi-
rine bitişik iki bölümden oluşan ve 12 personel çalışan işyeri için i-
ki ayrı işyeri kabul edilmek suretiyle yapılan kaçakçılık cezalı çevre
temizlik vergisi tarhiyatına karşı açılan davayı; faaliyetin birbirine
bitişik iki ayrı bölümden oluşan işyerinde yapılmış olmasının sözkonu-
su yerin bir işyeri olarak kabul edilmesine engel olmayacağı, zira
vergi düzenlenirken işyeri açısından personel sayısının dikkate alın-
dığı, bu nedenle aynı faaliyetin icrasına tahsisli işyerinin iki ayrı
bölümden müteşekkil olması nedeniyle iki ayrı işyeri olarak kabul e-
dilmesi yerinde olmamakla birlikte, işyerinde 12 personel çalıştırıl-
mış olması nedeniyle bu sayıya tekabul eden grubun derecesine, yani 5.
grubun 3. derecesine göre vergi tarh edilmesinin yerinde olduğu, ancak
meydana gelen vergi ziyaının ayrıca bir araştırma ve incelemeye gerek
kalmaksızın saptanması karşısında olaya kusur cezası uygulanması icab-
edeceği gerekçesiyle kısmen kabul ederek vergiyi onayan, cezayı ise
kusura çeviren Hatay 2. Vergi Mahkemesinin 28.2.1995 gün ve 1995/70
sayılı kararının; beyanda bulunmayan ve vergiyi ödemeyen yükümlü adına
kesilen kaçakçılık cezasının onanması gerektiği ileri sürülerek bozul-
ması istemidir.
Temyiz edilen Hatay 2. Vergi Mahkemesinin ... sayılı kararında,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkra-
sında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldı-
ğından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının onanmasına,
karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:94)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA