kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 1257 1986 501 27/03/1986
 
KAMULAŞTIRMA NETİCESİ ORTAYA ÇIKAN TAPU HARÇLARININ KAMULAŞTIRMAYI YA-
PAN İDARE TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; Yükümlüye ait taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğünce
kamulaştırılması üzerine adına salınan Tapu Harcına karşı açılan dava-
yı; 8.11.1983 gün ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2942 sayı-
lı kamulaştırma kanununun giderlerin ödenmesi başlıklı 29.maddesinde,
kıymet takdiri komisyon başkanı ve üyelerinin kıymet takdir edilen her
taşınmaz mal başına kamulaştırmayı yapan idare tarafından takdir edile
cek ücretleri ile gerçek yol giderleri, tapu harçları ve bu kanunun ge
rektirdiği diğer giderler idarece ödenir, hükmüne yer verildiği diğer
taraftan 492 sayılı Harçlar Kanununun 2430 sayılı kanununun 3.maddesiy
le değişik 123.maddesinde özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişiler
le istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı, 125.maddesinde ise bu
kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin
aksine özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uy
gulanacağının belirtildiği, olayda, kamulaştırma bedeli üzerinden 492
sayılı Harçlar Kanununa ekli Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak
harçlar başlıklı (4) sayılı tarifenin 2588 sayılı Kanununun 17.madde-
siyle eklenen 20/a bendinde" Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya
ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre
devir ve iktisabında gayrimenkulün emlak vergisi değeri üzerinden ceb-
ri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklarda tak-
dir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı
binde 40 harç alınır hükmüne nazaran yükümlü şirket adına tapu harcı
tarh ve tahakkuk ettirilmiş ise de; yukarıda açıklanan kanun maddele-
rinin birlikte incelenmesinden kamulaştırma neticesi ortaya çıkan tapu
harçlarının kamulaştırmayı yapan idare tarafından ödeneceği sonucuna
varıldığı, yükümlünün kamulaştırma nedeniyle tapu harcından dolayı mü-
kellef tutulmasına yasal imkan olmadığı gerekçesiyle kabul ederek tar-
hiyatı terkin eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden iba-
rettir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiç birisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine,
anılan kararın onanmasına karar verildi.


(MS/YÖ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA