kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1992 3952 1991 4055 03/11/1992
 
KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İÇİN YATIRILAN AVANSTAN ARTAN MİKTARLA
TEBLİGAT MASRAFLARININ KARŞILANMASI MÜMKÜN İKEN, MAHKEMECE YAPILAN
BİLDİRİMLERE KARŞIN İSTENİLEN POSTA ÜCRETİNİN YATIRILMADIĞI GEREKÇE-
SİYLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI YOLUNDA VERİLEN KARARDA İSABET GÖ-
RÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, davacıya ait yapının ruhsatsız olduğu gerekçesi ile yıktırılma-
sına ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare
Mahkemesince, posta ücreti eksikliğinin tamamlanması hususunun iki kez
ilgiliye tebliğ edildiği, süresi içinde eksikliğin tamamlanmadığı ge-
rekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, bu karar da-
vacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davanın
açıldığı tarihte 40.000 TL posta ücretinin davacı tarafından mahkeme
veznesine yatırıldığı, yargılamanın devamı sırasında 250.000 TL keşif
ve bilirkişi ücretinin de vezneye ödendiği ve 167.333 TL'lik kısmının
keşif ve bilirkişi masrafı olarak sarfedildiği, kalan kısmının davacı-
ya ödendiği yolunda bir bilgi ve belgeye dava dosyasında rastlanmdığı
gibi, temyize konu kararın sonuç kısmında da davacıya ödenmesine hük-
medilmediği anlaşılmaktadır.
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin
idari İşleri ile Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmeliğin, Kasa Defteri başlıklı 17.maddesinin 1. 2. ve 3.
fıkrasında "Bu defter tahsilat ve reddiyat makbuzları karşılığında ka-
saya giren ve çıkan meblağların günü gününe işlendiği bir defterdir.
Kasaya giren ve çıkan paraların, mutlaka tahsilat veya reddiyat makbu-
zuna dayanması gerekir.
Hakim ve zabıt katibi yol tazminatları da, diğer paralar gibi kasa
defterine işlenir." kuralı yer almaktadır.
Bu durum karşısında, tahsilat makbuzu ile davacıdan alınarak mahkeme
veznesine yatırılan bilirkişi ücreti ve posta ücretinin kasa defterine
gelir olarak işlendiği ve alınan her iki ücretin de avans niteliğinde
olduğu; posta ücreti eksikliğinin tamamlanmasına ilişkin 1.tebligatın
yapıldığı sırada posta ücretinin 33.100 TL.sının sarf edildiği ve bu
tebligattan önce mahkeme veznesine yatırılan 250.000 TL. keşif ve bi-
lirkişi ücretinin de 167.333 TL.sının sarf edildiği açık olduğundan;
davacı tarafından tahsilat makbuzu ile mahkeme veznesine yatırılmış
yeterli miktarda ücret bulunmasına karşın, mahkemece istenilen posta
ücretinin yatırılmadığı belirtilerek davanın açılmamış sayılmasına
karar verilmesinde yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu Ankara 4.İdare Mahkemesinin,
22.5.1991 günlü, 1991/1676 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

(MT/NÇ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA