kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 878 1983 637 26/04/1984
 
VEREM SAVAŞ DİSPANSERİNDE RÖNTGEN ŞUALARINA MARUZ KALARAK GÖREV YAPAN
BAŞHEKİMİN FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN YARARLANDIRILMASI GEREKTİĞİ HK.<
Dava, davacının Verem Şavaş Dispanseri Başhekimi olarak 29.3.1962 ta-
rihinden yaş haddinden emekliye ayrıldığı tarih olan 14.3.1981 tarihle
ri arasındaki hizmetleri için 5434 sayılı Yasanın 32.maddesine bir fık
ra eklenmesine ilişkin 1621 sayılı Yasaya göre fiili hizmet zammı ve-
rilmesi istemini şua izni kullanmadığı gerekçesiyle reddeden T.C. Emek
li Sandığı Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
19.9.1972 tarih ve 1621 sayılı Yasanın 1.maddesiyle 5434 sayılı Yasa-
nın 32 nci maddesine eklenen fıkrada mesleği olan ve bu sebeble rönt-
gen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyonlarla bilfiil çalışan tabip,
teknisyen, sağlık memuru, radyasyon fizikçisi ve teknisyeni ve iyoni-
zon radyasyonla yine bilfiil çalışan bilimum personel ve yardımcıları-
nın meslekleri gereği röntgen, radyum ve benzeri iyonizan laboratuvar-
larında geçen bu fiili hizmet süreleri için 3 ay ekleneceği, bu fıkra
kapsamına giren iştirakçilerin fiili hizmetlerine eklenecek sürenin
5434 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra görevde bulunupda
o zamandan beri iyonizan radyasyon laboratuvarlarında bilfiil çalışmış
olanların emeklilik işlemlerinde de uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Görüldüğü gibi, 1621 sayılı Yasayla 5434 sayılı Yasanın 32.maddesine
eklenen fıkrada, mesleği gereği röntgen, radyum ve benzeri iyonizan
radyosyonla bilfiil çalışanlara, röntgen şualarına maruz kalacak gö-
revleri yapanlara fiili hizmet süresi zammı verilmesi öngörülmüştür.
Yasa hükmünde niteliği belirtilen işleri bilfiil yapmak fiili hizmet
süresi zammı tanınması için yeterli sayılmış olup; ayrıca söz konusu
işlerde yapılan çalışmanın süresi ile ilgili bir sınırlama getirilme-
miştir.
1621 sayılı Yasayla getirilen bu düzenleme karşısında, mesleği gereği
radyum ve benzeri iyonizan radyasyonla bilfiil çalışanlara fiili hiz-
met zammı verilmesinin, ilgili mevzuat gereği şua izni almış olmaları
şartına bağlanamıyacağı da açık bulunmaktadır.
Bu itibarla Verem Savaş Dispanserinde 29.3.1962-14.3.1981 tarihleri
arasında röntgen şualarına maruz kalarak başhekim olarak görev yaptığı
ihtilafsız olan davacının 1621 sayılı Yasayla 5434 sayılı Yasanın 32.
maddesine eklenen fıkra hükmüne göre anılan hizmet süresi için fiili
hizmet zammından yararlandırılması gerekmekte olup, davacının şua izni
kullanmadığı için fiili hizmet zammından yararlandırılamıyacağı yolun-
daki dava konusu işlemde yasaya uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, mevzuata aykırı görülen T.C.Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğü işleminin iptaline karar verildi. (MS/MÜ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA