kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1993 4913 1993 1584 14/12/1993
 
TELLALLIK HARCI MÜKELLEFİNİN SATICI OLDUĞU VE ALICI ADINA YAPILAN TAR-
HİYATIN DÜZELTME VE ŞİKAYET YOLUYLA İADESİ GEREKTİĞİ HK.<
Yapılan açıkartırma sonucunda Ortadoğu Ordo Şehircilik Yatırım A.Ş'ne
ait taşınmazı satın alan yükümlü banka tarafından ödenen Tellallık
harcının, ihalenin Yargıtay kararı ile fesh edilmesi neden gösterile-
rek düzeltme şikayet yoluyla iadesi istemini reddeden Çatalca Belediye
Başkanlığının 29.9.1989 gün ve 1331 sayılı işleminin iptali isteği ile
açılan davayı; fesh edilen ihale sonucunda gerçekleşmeyen satış sebe-
biyle Tellallık Harcının alınmasının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle
kabul ederek Belediye Başkanlığı işlemini iptal eden Danıştay Dokuzun-
cu Dairesinin 6.11.1990 gün ve E: No: 1989/5322 K: No:1990/3374 sayılı
kararına karşı yapılan başvurunun; Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel
Kurulunun 17.1.1992 gün ve E: No:1991/55; 1992/97 sayılı kararı ile,
Tellallık Harcının tellallık hizmetinden doğduğu ihalenin fesh edilme-
sinin bu hizmetin görülmediği sonucunu doğurmayacağı, ihalenin fesh e-
dilmesine rağmen harcın alınmasının icap ettiği gerekçesiyle kabul e-
dilmek suretiyle bozulmasından ibarettir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 116. ve onu takip eden maddelerinde
vergi hataları, hesap hataları ve vergilendirme hatalarının neler ol-
duğu sırasıyla sayılmış bulunmaktadır.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 67.maddesinde "belediye sı-
nırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait hal, balıkhane, me-
zat yerleri ve ilgililerin isteğine bağlı olarak belediye münadisi ve-
ya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzel kişiler tara-
fından hen ne suretle olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal
ve mahsullerin satışı Tellallık Harcına tabidir." denilmiş, 68.madde-
sinde ise Tellallık Harcının mükellefinin mal ve mahsullerini satan
gerçek veya tüzel kişiler olduğu belirtilmiştir.
Yukarıda anılan madde hükmüne göre, Tellallık Harcının alıcıdan değil,
mal ve mahsullerini satan gerçek ve tüzel kişilerden istenilmesi ge-
rekmektedir.
Olayda, Tellallık Harcına muhatap olan T.Emlak Bankası A.Ş'nin satıcı
değil, alıcı olduğu görülmektedir.
Bu durumda, ortada 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 118/2.maddesinde a-
çıklanan mükellefiyette hata bulunduğundan tahsil edilen Tellallık
Harcının davacıya iadesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, düzeltme-şikayet yoluyla yapılan başvuruyu red-
deden Belediye Başkanlığı işleminin iptaline karar verildi.

ŞT/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA