kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 2000 7021 1999 684 31/10/2000
 
DOÇENT OLARAK ÜNİVERSİTEDE VE BAŞKA KURUMLARDA GÖREV YAPAN DAVACININ,
2547 SAYILI YASANIN 26. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN "EN AZ 5 YIL DOÇENT OLA-
RAK ÇALIŞMAK" KOŞULUNU YERİNE GETİRDİĞİNİN KABULÜ GEREKECEĞİ HK.<
Davacının, Kırıkkale Üniversitesi Tarih Anabilim Dalında açık bulunan
profesörlük kadrosuna atanma talebinin yanıt verilmeksizin reddine
ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, davacının eserleri
üzerinde inceleme yapan 5 jüri üyesinin olumlu raporlarına karşın,
2547 sayılı Yasanın 26. maddesinin öngörülen profesörlük kadrosuyla
ilgili bilim dalında 5 yıl çalışma koşulunu sağlamadığının tesbiti
üzerine yapılan işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle da-
vayı reddeden ... İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararının,
2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozul-
ması istemidir.
Uyuşmazlık, davacının, Kırıkkale Üniversitesi Tarih Anabilim
Dalında boş bulunan profesörlük kadrosuna atanma talebinin uygun gö-
rülmemesine ilişkin işlemden kaynaklanmaktadır.
2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 26. maddesinin (a) bendinin
1. fıkrasında, Doçentlik ünvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık
bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak,
profesörlüğe yükseltilmenin koşulları arasında sayılmıştır.
İdare Mahkemesince, davacının anılan yasa hükmünde öngörülen
koşulu sağlayamadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Dava dosyasının ve temyiz dilekçesi ekinde sunulan bilgi ve
belgelerin incelenmesinden, Gazi Üniversitesinde ... günü doçentlik
ünvanını alan davacının, aynı gün 2547 sayılı Yasanın 38. maddesi
uyarınca, üniversitesindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmamak
koşuluyla Yükseköğretim Kurulunda görevlendirildiği, ... gününe kadar
her yıl görev süresinin uzatıldığı, bu arada ...-...-...-... öğretim
yıllarının 2. yarıyıllarında Eğitim Fakültesinde T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük dersini verdiği, bunların yanısıra 7.7.1995 gününde
Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim
Kurulu Üyeliğine seçildiği ve çeşitli tarihlerde düzenlenen bilim da-
lıyla ilgili seminer ve toplantılara konuşmacı olarak katılmak gibi
akademik faaliyetlerde bulunduğu, 1997 yılında Kırıkkale Üniversitesi
Tarih Bölümünde açık bulunan ve ilan edilen profesörlük kadrosu için
yaptığı başvurusu üzerine, eserlerinin beş kişilik jüri tarafından
incelendiği ve profesörlüğe yükseltilmesi için yeterli olduğunun oy-
birliğiyle belirtildiği ancak, davalı idarece davacının yasada öngö-
rülen 5 yıllık çalışma süresi koşulunu sağlamadığı gerekçesiyle pro-
fesörlüğe atanma isteğinin reddedildiği anlaşılmaktadır.
Profesörlüğe atanma için ön şart olarak belirtilen ilgili bilim
alanında çalışmak eylemi yalnızca, üniversite kurumlarında yapılacak
olan çalışma zorunluluğunu içermemektedir. Aday, üniversite haricinde
yapmış olduğu akademik faaliyetleriyle de bu koşulu sağlayabilir.
Bu durumda, davacının, Fakültedeki eğitim-öğretim hizmetlerini
aksatmamak kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında geçici olarak
görevlendirildiği, Fakültesinde 3 yıl ders verdiği, ayrıca Atatürk Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu üyeliği
görevi ve diğer akademik faaliyetleri de gözönüne alındığında, kendi
bilim dalında, doçentlikten sonra 5 yıl çalışma koşulunu yerine getir-
diği anlaşıldığından, profesörlüğe yükseltilmemesine ilişkin işlemde
ve idare mahkemesi kararında bu nedenle hukuka uyarlık bulunmadığı so-
nucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, Kırıkkale İdare Mahkemesi kararının bo-
zulmasına, karar verildi. BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA