kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1984 631 1982 2715 21/03/1984
 
KAHRAMANMARAŞ İLİNDE 1978 YILI ARALIK AYINDAKİ TOPLU OLAYLAR SIRASIN-
DA MEYDANA GELEN ÖLÜM OLAYINDA, KOLLUK HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ
İDARENİN HİZMET KUSURU VE TAZMİN SORUMLULUĞU BULUNDUĞU HK.<
Dava, 23-24 Aralık 1978 tarihlerinde Kahramanmaraş ilinde meydana ge-
len toplumsal olaylar sırasında davacılar murisinin öldürülmesi nede-
niyle oluşan 50.000 lira maddi ve 190.000 lira manevi zararın davalı i
darece tazminen ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
Davalı idare, olaylar nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişilerin
uğradıkları zararların 4353 sayılı yasa hükümleri uyarınca sulh yoluy-
la ödenmesini sağlamak için çıkarılan Bakanlar Kurulu kararında öngörü
len süre içinde başvuran bir kısım zarara uğramış kişiye uğradıkları
zararların sulhen ödendiği, bu süre içinde başvurmayan kişilerin ise
artık herhangi bir zarar iddiası ile idareden tazminat istemelerinin
mümkün bulunmadığını savunmakta ise de; sözü edilen kararname sadece
tahrip olunan eşya veya hasar gören taşınmazlar nedeniyle oluşan zarar
ların sulhen tazminine yönelik olduğundan, olaylar sırasında ölen veya
yaralananların yakınlarının veya kendilerinin ölenin desteğinden yok-
sun kalmaları veya olaylar nedeniyle duydukları manevi acı sonucu uğra
dıkları zararların tazmini için dava açmalarına engel teşkil etmemekte
dir.
Devletin başta gelen görevi kişilerin mal ve can güvenliğini korumak-
tır. İdare, kendisine verilen bu görevin yerine getirilmesi amacıyla
önce yeterli örgütleri kurmak, bu örgütlere zararlı sonuç doğurabile-
cek bir olayın meydana gelmesini önleyebilecek gerekli personel ile bu
hizmetin gerektirdiği araç ve olanakları sağlamakla yükümlüdür. Yine
idare can ve mal güvenliğine tecavüzlerin yapılma olasılığının kuvvet-
li olduğu hallerde bu olaylara karşı engelleyici yeterli ve etkin ön-
lemleri de almak zorundadır.
Herne kadar, davalı idare savunmasında gerekli önlemlerin alındığı, bu
na rağmen olayların meydana gelmesinin engellenemediğini ileri sürüyor
sa da, güvenlik güçlerinin olayların gelişmesini önleyememiş olmaları
hali bile, gerekli önlemlerin zamanında alınmadığını veya alınan önlem
lerin yeterli ve etkin olmadığını göstermektedir.
Bu haliyle bakılan davada, Kahramanmaraş ilinde meydana gelen toplum-
sal olaylarda halkın can ve mal güvenliğinin korunması şeklindeki kamu
hizmetinin düzenlenmesinde ve işleyişindeki yetersizlik şeklinde orta-
ya çıkan hizmet kusurunun kabulü zorunlu olmakta ve bundan doğan zarar
ların hizmeti yürütmekle görevli idarece tazmini gerekmektedir.
(BŞ/MÜ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA