kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 2808 1984 5168 05/11/1985
 
1981 YILI PEŞİN VERGİSİNİN ÖDEME EMRİ İLE İSTENEBİLECEĞİ HK.<
Mükellef adına, 1981 takvim yılı için peşin vergiden dolayı tanzim ve
tebliğ edilen ödeme emrine karşı yapılan itirazı; 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununa 2361 sayılı Kanunun 83.maddesiyle eklenen mükerrer 117.
maddesinde, gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri
ile serbest meslek erbabından 5.dereceye girenlerin 50.000 lirayı cari
takvim yılı kazancının gelir vergisinden mahsup edilmek üzere bir önce
ki yılın gelir vergisi ile birlikte normal taksit süreleri içinde üç
eşit taksitte ödemek zorunda olduklarının hükme bağlandığı, bu madde
uyarınca ödenecek vergilerin ilgili takvim yılına ait beyanname üzerin
den hesaplanan gelir vergisine mahsup edileceği, mahsubu yapılan mik-
tarın gelir vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki farkın Vergi Dai
resince mükellefe bildirileceği, mükellefin tebliğ tarihinden itibaren
bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunacağı, mü-
kellefce itirazında, peşin vergi ödeme mükellefiyetinin 1.1.1982 tari-
hinden geçerli olduğu, 1981 yılı için peşin vergi ödeme yükümlüğünün
kaldırıldığı iddia edilmekte ise de 2574 sayılı Kanunun 28.maddesinde
1981 yılına ait peşin ödeme yükümlülüğünün kaldırıldığına ilişkin bir
hükmün bulunmadığı, bu nedenle vadesinde ödenmeyen amme alacağının
ödeme emri ile istenmesinde kanuna aykırılık görülmediği gerekçesiyle
reddederek ödeme emrini tasdik eden İtiraz Komisyonu kararının; peşin
vergi ödeme mükellefiyetinin 1.1.1982 tarihinden geçerli olduğu ileri
sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan
İtiraz Komisyonu kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uy-
gun görülmüş olup davada ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bo-
zulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından davanın reddine karar ve-
rildi.

(MS/EK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA